104 – Hvordan flytte til Norge og få oppholdstillatelse? (2023)

08 juni 2023 | 9 minutt

Transcripción

English translation below

Hei og velkommen til en ny episode av podkasten. Om dere har lyst, så kan dere støtte podkasten på Patreon eller med en donasjon. Det hjelper utrolig mye. Dere finner lenker i deskripsjonen. Nå, la oss snakke om hvordan man kan flytte til Norge og få oppholdstillatelse.

For this episode you can find an English translation of the transcript below the Norwegian text on the website. See the description below.

Hvordan flytte til Norge og få oppholdstillatelse?

I denne episoden skal vi snakke om hvordan man kan søke om oppholdstillatelse i Norge. Man må ha oppholdstillatelse for å kunne bo og jobbe i Norge. Informasjonen er generell og oppdatert til mai 2023. Du bør derfor sjekke all informasjon som jeg skriver om her på UDI sine nettsider og om det stemmer med din nasjonalitet og med de norske lovene som gjelder når du skal søke. UDI står for Utlendingsdirektoratet, og de er ansvarlige for å behandle og godkjenne søknader om oppholdstillatelse i Norge. Jeg legger ved ei lenke til UDI sine nettsider der du kan sjekke om du oppfyller kravene til å flytte og bo i Norge.

I denne episoden skal jeg først og fremst fokusere på førstegangssøkere. Førstegangssøkere er de som søker om oppholdstillatelse for første gang. Jeg kommer til å fokusere på arbeidsinnvandrere og familiegjenforening, og kommer til å snakke om voksne personer og ikke om barn.

La oss først se på EU eller EØS borgere. Det er folk som kommer fra EU land som Frankrike, Spania og Tyskland eller fra et EØS-land som Island og Liechtenstein. Folk fra disse landene kan fritt komme til Norge for å søke jobb uten å søke om arbeidstillatelse. Man må registrere seg hos politiet når man kommer og deretter har man seks måneder på å finne jobb. Om man ikke får jobb i løpet av seks måneder må man reise ut av Norge. Dersom man har fått jobb før man reiser eller i løpet av seks måneder i Norge får man automatisk oppholdstillatelse som EU/EØS borger. Etter å ha bodd her fem år kan man få varig oppholdstillatelse. Som EU/EØS borger kan man også fritt ta med seg familie.

Det er altså relativt lett å komme seg til Norge dersom man kommer fra et EU eller EØS land. Enda lettere er det for nordiske borgere, altså personer med svensk, finsk, dansk eller islandsk pass. De kan rett og slett bare registrere seg og får et norsk personnummer. Etter å ha bodd i Norge i tre år kan andre nordiske borgere få norsk statsborgerskap.

Det er langt vanskeligere for folk som kommer fra land utenfor EU og EØS områdene. Personer som kommer fra land utenfor EU og EØS som Storbritannia, USA og Venezuela kan som regel ikke søke jobb fra Norge. Altså, folk fra disse stedene må søke om jobb i Norge fra landene de kommer fra. Altså at en amerikaner søker jobb i Norge mens han eller hun søker fra USA. I noen helt spesielle tilfeller knyttet til særlig nyttig kompetanse kan det bli gjort unntak fra dette. Men som regel må man først ha fått et jobbtilbud og deretter søke. Selv om man har fått et jobbtilbud, får man ikke automatisk arbeidstillatelse i Norge. Først må man søke om arbeidstillatelse og sende inn de nødvendige dokumentene. Det kan ta måneder før man får et svar på søknaden.

Familien til søkeren kan som regel også søke om å komme til Norge. Om de søker på samme tid vil de også få svaret på søknaden på likt. Hvis du som arbeider etter å ha fått arbeidstillatelse skal gå over i en ny arbeidsstilling, må du søke om arbeidstillatelse på nytt. Etter tre år kan man søke om permanent oppholdstillatelse i Norge. En siste ting: man kan ikke komme til Norge og jobbe som fjernarbeider for en bedrift som er registrert i et annet land enn Norge. Det er altså ikke mulig å komme til Norge som en digital nomade.

Dersom man skal søke om familieinnvandring, må man gjøre det med noen som har permanent oppholdstillatelse i Norge eller en nordmann. Familieinnvandring med EU/EØS borgere til Norge er det letteste, til og med lettere enn med en norsk borger. Da kan man bruke EØS-regelverket og registrere familiemedlemmet i Norge, selv om familiemedlemmet ikke kommer fra et EU eller EØS land. Dette er ikke mulig dersom man skal søke om familieinnvandring med en norsk statsborger, med mindre man har bodd i et EU eller EØS land sammen.

Det finnes flere forskjellige familieinnvandringer, men jeg kommer til å fokusere på familieinnvandring med en partner eller ektefelle. Dersom man ikke har registrert partnerskapet formelt, må man kunne dokumentere at man har bodd sammen de siste to årene, for eksempel med en husleiekontrakt. Dersom man gifter seg eller går inn i et formelt partnerskap, trenger man ikke å dokumentere botid sammen.

I tillegg til å dokumentere enten botid eller giftemål, må den norske partneren eller partneren med permanent oppholdstillatelse i Norge kunne dokumentere nok inntekt. Det er et krav om at partneren har en framtidig inntekt på minst 300,000 NOK det kommende året og at partneren også tjente minst 300,000 NOK det forrige året. Dette er før skatt. Det kan gjøres unntak fra kravet om å ha tjent 300,000 NOK det forrige året om man for eksempel har vært fulltidsstudent.

Det er også flere andre dokument man må sende inn. Blant annet et utfyllende spørsmålsskjema om forholdet med oppfordring om å legge ved bilder av giftemål og lignende. Dette er for å kunne dokumentere at partnerskapet eller giftemålet er reelt, altså ekte. Man må også kunne dokumentere sin egen identitet ved pass og fødselsattest. Ellers koster det ca. 10,000 NOK å levere en søknad. Dette må man altså betale selv om man ikke får oppholdstillatelse.

Etter å ha sendt søknad er det mulig å vente sammen i Norge dersom søkeren ikke trenger innreisevisum for å besøke Norge og kan dokumentere enten utdannelse eller fagkompetanse. Hvis ikke må søkeren vente utenfor Norge. Det kan ta flere måneder før man får svar på søknaden.

For alle søknader om oppholdstillatelse, er det som regel flere krav til dokumenter som ikke kommer fra Norge. Utenlandske dokumenter må som regel ha et apostille-stempel som viser at det er et ekte dokument. I tillegg må det være oversatt til norsk dersom det ikke er originalt på norsk eller engelsk. Oversettelsen må være gjort av en autorisert oversetter og må ha et stempel på seg som viser når oversettelsen ble gjort og av hvem. UDI har en oversikt over statsautoriserte oversettere som man kan bruke til ulike språk.

Igjen må jeg understreke at dere MÅ sjekke all denne informasjonen selv på UDI sine nettsider. UDI kan ha endret noe av denne informasjonen og nye regler kan gjelde. Jeg har derfor lagt ved ei lenke til både UDI sine sider for arbeidsinnvandring og familieinnvandring på både norsk og engelsk. Se i deskripsjonen under.

Om du skal søke på enten arbeids- eller familieinnvandring til Norge, vil jeg ønske deg lykke til. Det kan være en litt vanskelig prosess å skaffe alle dokumentene man trenger og ikke minst å vente på svar. Så vær tålmodig og gjerne også ha en plan B dersom du skulle få avslag.

Og husk at all informasjonen her er oversatt til engelsk og tilgjengelig på samme sted som jeg publiserer den norske teksten. Ha det bra!

English translation:

In this episode, we will discuss how to apply for a residence permit in Norway. A residence permit is required to live and work in Norway. The information provided is general and updated as of May 2023. Therefore, you should check all the information I provide here on the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) website to ensure its accuracy according to your nationality and the Norwegian laws applicable to your application. UDI stands for the Norwegian Directorate of Immigration, and they are responsible for processing and approving residence permit applications in Norway. I will include a link to the UDI website where you can check if you meet the requirements for moving and living in Norway.

In this episode, I will primarily focus on first-time applicants. First-time applicants are those who are applying for a residence permit for the first time. I will mainly discuss work immigrants and family reunification, focusing on adult individuals rather than children.

Let’s first look at EU or EEA citizens. These are people who come from EU countries like France, Spain, and Germany or from an EEA country like Iceland and Liechtenstein. People from these countries can freely come to Norway to seek employment without applying for a work permit. They must register with the police upon arrival and then they have six months to find a job. If they do not secure employment within six months, they must leave Norway. If they have obtained a job before traveling to Norway or within six months of staying in Norway, they automatically receive a residence permit as an EU/EEA citizen. After residing in Norway for five years, they can obtain permanent residency. As an EU/EEA citizen, one can also freely bring family members along.

Therefore, it is relatively easy to come to Norway if you come from an EU or EEA country. It is even easier for Nordic citizens, which refers to individuals with Swedish, Finnish, Danish, or Icelandic passports. They can simply register and receive a Norwegian personal identification number. After living in Norway for three years, Nordic citizens can obtain Norwegian citizenship.

It is much more challenging for people coming from countries outside the EU and EEA areas. Individuals from non-EU and non-EEA countries like the United Kingdom, the United States, and Venezuela usually cannot apply for jobs from within Norway. They must apply for jobs in Norway from their home countries. For instance, an American must apply for a job in Norway while still in the United States. In some exceptional cases related to highly specialized skills, exceptions can be made. However, as a general rule, one must have a job offer first and then apply for a work permit. Even if a job offer is obtained, it does not automatically grant a work permit in Norway. First, one must apply for a work permit and submit the necessary documents. It can take months to receive a response to the application.

The family members of the applicant can usually also apply to come to Norway. If they apply at the same time, they will receive a response to their applications simultaneously. If you, as a worker, transition to a new job position after obtaining a work permit, you must apply for a new work permit. After three years, you can apply for permanent residency in Norway. One last thing to note is that you cannot come to Norway and work as a remote worker for a company registered in a country other than Norway. It is not possible to come to Norway as a digital nomad.

If you are applying for family immigration, you must do so with someone who has permanent residency in Norway or is a Norwegian citizen. Family immigration with EU/EEA citizens to Norway is the easiest, even easier than with a Norwegian citizen. In such cases, the EEA regulations can be used, allowing the registration of family members in Norway, even if they are not from an EU or EEA country. However, this is not possible when applying for family immigration with a Norwegian citizen, unless you have lived together in an EU or EEA country.

There are several different types of family immigration, but I will focus on family immigration with a partner or spouse. If you have not formally registered the partnership, you must be able to prove that you have lived together for the past two years, for example, through a lease agreement. If you get married or enter into a formal partnership, you do not need to prove the duration of cohabitation.

In addition to proving either the duration of cohabitation or marriage, the Norwegian partner or the partner with permanent residency in Norway must be able to demonstrate sufficient income. There is a requirement that the partner has a projected income of at least 300,000 NOK for the upcoming year and also earned at least 300,000 NOK in the previous year. These amounts are before tax. Exceptions to the requirement of earning 300,000 NOK in the previous year can be made in cases where, for example, the partner has been a full-time student.

There are also several other documents that must be submitted, including a comprehensive questionnaire about the relationship, along with an invitation to include pictures of the marriage or similar events. This is to document the authenticity of the partnership or marriage. You must also be able to prove your own identity through a passport and a birth certificate. Additionally, there is a fee of approximately 10,000 NOK for submitting an application, which must be paid regardless of whether the residence permit is granted.

After submitting the application, it is possible to wait together in Norway if the applicant does not require an entry visa to visit Norway and can demonstrate either education or professional competence. Otherwise, the applicant must wait outside of Norway. It can take several months to receive a response to the application.

For all residence permit applications, there are usually several requirements for documents that originate from outside Norway. Foreign documents usually require an apostille stamp to confirm their authenticity. Additionally, if the documents are not originally in Norwegian or English, they must be translated into Norwegian. The translation must be done by an authorized translator and include a stamp indicating when and by whom the translation was made. UDI provides a list of authorized translators for various languages.

Once again, I must emphasize that you MUST check all this information yourself on the UDI website. UDI may have made changes to this information, and new regulations may apply. Therefore, I have included links to both UDI’s pages on work immigration and family immigration in both Norwegian and English in the description below.

If you are applying for either work or family immigration to Norway, I wish you good luck. It can be a somewhat challenging process to gather all the necessary documents and to wait for a response. So be patient and consider having a plan B in case of rejection.

Una respuesta a «104 – Hvordan flytte til Norge og få oppholdstillatelse? (2023)»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *