Nyheter: Samisk demonstrasjon mot vindmøllene på Fosen

Fosen-saken dreier seg om konflikten mellom to vindkraftverk på Fosen i Trøndelag og reindriftssamenes rettigheter. I 2010 fikk Norges Vassdrags- og energidirektorat tillatelse til å bygge disse vindkraftverkene, til tross for at de ligger i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt. Dette førte til rettssaker som endte opp i Høyesterett i 2021. Høyesterett konkluderte med at tillatelsene krenket reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, som er beskyttet av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dommen gjorde vedtaket ugyldig, men det ble ikke bestemt hva som skulle skje med vindkraftverkene. Samtidig er vindkraftverkene fortsatt i drift, noe som har skapt frustrasjon og demonstrasjoner blant samene. Dommen pålegger staten å reparere og kompensere for menneskerettsbruddet, samt å foreta tiltak for å forhindre lignende krenkelser i fremtiden.