4.3 – Viking Expeditions and Colonization

22 juli  2021 | 16 minutes

Episode’s Transcript

Hallo hallo! In the last episode, we looked at the Viking Age in Norway. That is, how the society was structured, how people lived, and the political organization. In this episode, we will move outside of Scandinavia and examine Viking activity in other parts of Europe and even beyond. Before we do that: You can support the podcast on Patreon.1.Link in the description. The transcript for the episode is available at the website for the podcast. Link in the description. You can contact me by mail. Contact information in the description. Now, let’s start!

Vikingferder og kolonisering

I 793 angreip norske vikinger klosteret på Lindisfarne. Dette blir ofte regna som begynnelsen på vikingtida. Likevel var det faktisk ikke det første vikingraidet i England. Året før hadde vikinger angrepet kong Offa av Mercia, en engelsk småkonge. Angrepet på Lindisfarne er likevel det mest kjente.

Vikingene spredde frykt der de reiste. Folk var redde for vikingene ettersom raidene var veldig voldelige. Men vikingene var også dyktige. Det var vanskelig å hindre vikingangrep ettersom vikingene kunne bevege seg så kjapt. Vikingskipene var raske, lette å styre, og kunne seile på ganske grunne farvann. Dette gjorde at vikingene kunne bruke kysten og elver for å komme seg rundt. Det gjorde at vikingene var mer mobile enn andre. Dette gjorde at vikingene kunne angripe, plyndre og så trekke seg tilbake. Engelske og franske skip var ikke raske nok til å ta igjen vikingskipene.

En annen grunn til at vikingene var så suksessfulle var den svake politiske organiseringa i Europa. Den politiske organiseringa i Europa var svak, noe som gjorde at de sleit med å forsvare seg mot vikingene. Storbritannia bestod av mange ulike små-riker som ikke samarbeida med hverandre. Etter Karl den Store døde i 814 delte også Frankerriket seg i mange deler. Dette gjorde at det blei lettere for vikingene å angripe det som i dag er Frankrike, Nederland, Belgia og Tyskland.

Hvorfor dro folk på vikingferder? En grunn var at oppdagelser og farlige ferder ga ære i det norrøne samfunnet. Det var ærefult å reise på vikingferder. Ære var noe av det aller viktigste i vikingsamfunnet. I tillegg ønska vikingene å skaffe seg rikdommer. Jakten på ære og rikdom var altså viktig for vikingferdene.

Norske vikinger fokuserte mest på Nord-England, Skottland, Irland og Nord-Frankrike. Svenske vikinger reiste mest i Russland og Øst-Europa. Danske vikinger var mye involvert i England, Nord-Frankrike og Nord-Tyskland.

På 800-tallet begynte vikingene å slå seg ned på andre steder utenfor Europa. Vikingene begynte å flytte og bosette seg i land og på øyer utenfor Europa. Noen av øyene var helt ubebodde fra før, og vikingene var de første som bosatte seg der. Andre steder fantes det folk fra før. Hvorfor flytta mennesker fra Skandinavia til andre steder akkurat i denne perioden? En grunn var at det var befolkningsvekst. I Norge vokste befolkningen. Den beste jorda var derimot allerede tatt, noe som gjorde at noen måtte ta den dårligere jorda. Spesielt i Vest-Norge og i Trøndelag var det vanskelig å finne godt nytt land å drive jordbruk på.

Allerede på 800-tallet reiste mennesker fra Norge til Orknøyene og bosatte seg der. Seinere på 800-tallet innvandra de også til Shetland, Hebridene, Isle of Man, Færøyene og Island. I 840 grunnla norske vikinger byen Dublin i Irland. Vikingene styrte mye av Irland mellom 920 og 970. Dublin var hovedstaden deres.

Vikingene begynte også å bosette seg steder der det allerede fantes mennesker. For eksempel tok danske vikinger kontroll over store deler av England. Vikinghøvdingen Rollo, enten fra Norge eller Danmark, blei konge av Normandie. 

Det var norske vikinger som reiste lengst vestover. De koloniserte Island mellom 870 og 920. De brukte så Island som base til å komme seg enda lenger vestover. De brukte Island for å komme seg vestover til Grønland. Den første til å komme til Grønland var Eirik Raude, en norsk-islandsk mann. Han kom til Grønland i 982. I 985 begynte folk å flytte til Grønland. På 1000-tallet var klimaet bra på Grønland. Vikingene var ikke de første på Grønland. Det fantes allerede inuitter som bodde der, og vikingene hadde kontakt med inuittene.

Men vikingene kom lenger vestover enn Grønland. Faktisk kom de helt til Nord-Amerika. Leif Eriksson kom til Nord-Amerika, utenfor kysten av Canada, rundt år 1000. Han prøvde å opprette en bosetting i Nord-Amerika, Vinland, men det varte ikke så veldig lenge.

Vikingene er kjente for sine voldelige raid. De er kjente for å være voldelige røvere. Men vikingene var mye mer enn det. De reiste til mange nye steder og bosatte seg der. De var også handelsfolk. Ofte var det ikke et klart skille mellom en vikingferd og en handelsferd. Så vikingene var langt mer komplekse enn de ofte blir framstilt som i populærkulturen i dag.

Viking Expeditions and Colonization

793, Norwegian Vikings attacked the cloister of Lindisfarne. The start of the Viking Age. However, this was not the first Viking raid in England. The year before, in 792, the Vikings attaced king Offa of Mercia. Nonetheless, the attack on Lindisfarne is far more famous.

The Vikings spread fear wherever they travelled. They were extremely violent and terrifyingly good sailors. Their ships manoeuvred with ease where English and European vessels could not venture. Their ships were fast, easy to manage, and could go into shallow waters. Thus, they could use the coast and rivers to travel, making them very mobile. European ships were simply not good enough to catch the Viking ships.

Another reason for the success of the Viking raids was the weak political organization in Britain and Europe in general. Britain was divided into many small units that did not cooperate very well with each other against the Viking raids. France, after the death of Charlemagne in 814, was also divided and politically weak. The Vikings therefore met less resistance than they might have had there been a stronger centralized power.

But why did the Vikings go on these expeditions? One reason was due to the honour-culture of the Vikings. It was seen as honourable to go on dangerous expeditions. Also, the Vikings wanted to plunder the riches of Europe. The hunt for honour and riches was an important factor for the Viking raids.

Norwegian Vikings focused much of their energy on northern England, Scotland, Ireland, and northern France. Swedish Vikings mostly went to Russia and East-Europe. Danish Vikings were very much involved in England and established the Danelaw. They were also active in northern Germany and northern France.

During the 800s, the Vikings started to settle down outside of Europe, both on uninhabited islands and in places with people. Why did people in Scandinavia start to colonize these new lands? Well, one reason was population growth. The population in Norway grew in this period, forcing people to make use of marginal areas with worse soil for agriculture. This was especially true for western Norway and Trøndelag where the best soil was already occupied. Thus, western Norwegians were some of the first to settle in the islands in the North Sea. The first island to be settled were the Orkneys. Later they would immigrate to Shetland, the Hebrides, Isle of Man, the Faroe Islands, Iceland, and later also Greenland with the famous expedition of Erik the Red. The Vikings were also active in Ireland where they founded the city of Dublin.

The Vikings also settled in northern France, where Rollo was granted Normandie. The Danish Vikings mostly settled in England and northern France.

Exceptionally, the Vikings managed to get as far westward as Canada. Leif Eriksson from Iceland came to North America in the year 1000. He tried to create a settlement, but it would not last for long. Nonetheless, he was most likely the first European to set his feet in North America. 

The Vikings are known for their violent raids, but they were much more than that. They were settlers and also merchants. In fact, it is often hard to separate commerce and raiding during the Viking expeditions. So, the Vikings were much more complex than the simplified version of violent raiders in much of the popular culture today.

Vocabulary:

Å angripe – To attack

Vikingraid – Viking raid

Småkonge – Minor king

Kjent – Known

Frykt – Fear

Voldelig – Violent

Dyktig – Skilful

Å hindre – To prevent

Ettersom – As/because

Å bevege seg – To move/to manoeuvre

Å styre – To steer

Grunne farvann – Shallow waters

Å komme seg rundt – To get around

Å trekke seg tilbake – To retreat

Å ta igjen – To catch up to

Å slite med – To struggle with

Å forsvare seg – To defend oneself

Bestod av – Consisted of

Å samarbeide – To cooperate

Farlig – Dangerous

Ferd – Journey/expedition

Ære – Honour

Ærefult – Honourable

Det aller viktigste – The most important thing (with emphasis)

Å skaffe seg – To obtain

Rikdommer – Riches

Jakt – Hunt

Å slå seg ned – To settle

Å bosette seg – To settle

Ubebodd – Uninhabited

Befolkningsvekst – Population growth

Å drive med – To engage with

Jordbruk – Agriculture

Å innvandre – To immigrate

Å grunnlegge – To found

Hovedstad – Capital

Å opprette – To found

Handelsfolk – Merchants

Skille – Division

Å bli framstilt som – To be portrayed as

2 Replies to “4.3 – Viking Expeditions and Colonization”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *