8.2 – Finnmark: The northernmost county of Norway

16 januar 2024 | 16 minutt

Episode’s Transcript

In this episode, we will talk about the northernmost county in Norway: Finnmark. If you want to watch a video where I talk about Finnmark, please see a link in the description below. The video is transcribed in both Norwegian and English, with accompanying pictures to help with the comprehension. Now, let’s talk about Finnmark.

Youtube video:

Finnmark (norsk)

Finnmark er det nordligste fylket i Norge. Det grenser til Russland og Finland i øst og Troms i sør. Det er et fylke med ekstremer. På vinteren er det ikke sol, men det er masse fint nordlys. På sommeren går ikke sola ned. Det kalles for midnattssol. Den kaldeste temperaturen noensinne målt i Norge ble gjort i Finnmark. Sommeren er kort og vinteren er lang. I store deler av fylket vokser det ikke trær siden det er så langt nord.

Det sørligste punktet i fylket ligger på 68,5 grader nord, mens det nordligste punktet er på 71 grader nord. La oss sette det litt i perspektiv. Det nordligste punktet i Tyskland er 54 grader nord. Oslo ligger på ca. 60 grader nord. Det nordligste punktet i USA utenom Alaska er 49 grader nord. Reykjavik på Island og Nuuk på Grønland ligger på ca. 64 grader nord. Det nordligste punktet i Alaska er på 71 grader nord. Finnmark ligger altså like langt nord som helt nord i Alaska og helt nord i Kanada. 

Finnmark er et av de største fylkene i Norge. Det er 48 618 km² stort. Det er større enn Danmark! (42 952 km²). Men Finnmark er også det minste fylket i Norge i folketall. Det bor bare ca. 75,000 i hele fylket. Danmark er 78 ganger større enn Finnmark i folketall. Det er altså langt mellom folk i Finnmark. De fleste stedene er svært små bygder. 

De største byene i Finnmark er Alta (15 000), Hammerfest (8000) og Vadsø (5000). Vadsø er administrasjonssenteret i Finnmark.

Finnmark har Norges og kanskje Europas nordligste punkt i Nordkapp.Nordkapp ligger på hele 71 grader nord. Her kan du besøke et senter og ta et bilde med monumentet av en jordklode. Du kan kjøre opp helt til tuppen av Nordkapp Platået. 

Finnmark er kjent for sin fiskeindustri og det er mange koselige fiskevær i Finnmark som Honningsvåg. Honningsvåg er administrasjonssenteret i Nordkapp kommune. Mange bygder i Finnmark lever av fiske og krabber. Kongekrabba, som har begynt å migrere fra Russland til Finnmark, er svært ettertrakta. Kongekrabba blir sett på som en delikatesse, og det er en viktig næring for mange bygder i Finnmark.

Finnmark er også kjent for sin samiske kultur og befolkning. Samene er urbefolkningen i Norge. De har et helt annet språk og kultur enn den norske. Kautokeino er hjertet av Norges Sápmi, samenes land. I Kautokeino snakker flesteparten samisk og det er en tydelig samisk kultur der. Der kan besøke Juhls’ Sølvvareverksted hvor du kan kjøpe autentiske samiske smykker.

Karasjok er også en viktig samisk by som ligger ca. en og enhalv time fra Kautokeino mot øst. I Karasjok finner du Sametinget, det samiske parlamentet. Karasjok er også en tydelig samisk bygd. Den laveste temperaturen noensinne målt i Norge ble målt i Karasjok da temperaturen gikk ned til -51,4 grader celsius. 

Karasjok og Kautokeino er forøvrig de to største kommunene i areal i Norge.

Finnmark er kjent for sin reindrift. Reindrift er en tradisjonell samisk næring som går ut på å passe på og slakte reinsdyr.  Det er mange tamrein rundt omkring i Finnmark og de kan ofte gå på veien. 

Finnmark ligger så langt nord at det mange steder ikke er tre. Store deler av Finnmark er tundrasletter. Finnmarksvidda, hvor både Kautokeino og Karasjok ligger, er Norges største vidde.

Det høyeste fjellet i Finnmark er Øksfjordjøkelen. Det er 1190 meter høyt. 

Fylkesvåpenet til Finnmark er en gullfarget borg mot svart bakgrunn. Den illustrerer Vardøhusfestning, grensevernet mot Russland i øst. I Storskogen Grensestasjon nær Kirkenes kan du kjøre over til Russland. Det er den eneste grenseovergangen Norge har til Russland.  

Finnmark (English)

Finnmark is the northernmost county in Norway. It borders Russia and Finland to the east and Troms to the south. It is a county of extremes. In winter, there is no sun, but there is a lot of beautiful northern lights. In summer, the sun does not set, a phenomenon known as the midnight sun. The coldest temperature ever recorded in Norway was in Finnmark. Summer is short, and winter is long. In large parts of the county, trees do not grow because it is so far north.

The southernmost point in the county is at 68.5 degrees north, while the northernmost point is at 71 degrees north. To put this in perspective, the northernmost point in Germany is at 54 degrees north. Oslo is at approximately 60 degrees north. The northernmost point in the United States, excluding Alaska, is at 49 degrees north. Reykjavik in Iceland and Nuuk in Greenland are at about 64 degrees north. The northernmost point in Alaska is at 71 degrees north. Therefore, Finnmark is as far north as northern Alaska and northern Canada.

Finnmark is one of the largest counties in Norway, covering 48,618 square kilometers. It is larger than Denmark (42,952 square kilometers). However, Finnmark is the smallest county in Norway in terms of population, with only about 75,000 people living in the entire county. Denmark is 78 times larger than Finnmark in terms of population. So, there is quite a distance between people in Finnmark, and most places are very small villages.

The largest cities in Finnmark are Alta (15,000), Hammerfest (8,000), and Vadsø (5,000). Vadsø is the administrative center of Finnmark.

Finnmark has Norway’s and possibly Europe’s northernmost point at Nordkapp. Nordkapp is located at a latitude of 71 degrees north. Here, you can visit a center and take a picture with the monument of a globe. You can drive all the way up to the tip of the Nordkapp Plateau.

Finnmark is known for its fishing industry, and there are many charming fishing villages in Finnmark, such as Honningsvåg. Honningsvåg is the administrative center of Nordkapp municipality. Many villages in Finnmark rely on fishing and crabbing. The king crab, which has migrated from Russia to Finnmark, is highly sought after and is considered a delicacy, playing a crucial role in the economy of many villages in Finnmark.

Finnmark is also known for its Sami culture and population. The Sami are the indigenous people of Norway, with a distinct language and culture different from the Norwegian. Kautokeino is the heart of Norway’s Sápmi, the land of the Sami. Most people in Kautokeino speak Sami, and there is a strong Sami culture there. You can visit Juhls’ Silver Workshop in Kautokeino to buy authentic Sami jewelry.

Karasjok is another important Sami town located about an hour and a half east of Kautokeino. In Karasjok, you will find the Sami Parliament. Karasjok is also a visibly Sami community. The lowest temperature ever recorded in Norway was in Karasjok, reaching -51.4 degrees Celsius. That’s about -60.5 degrees fahrenheit. 

Karasjok and Kautokeino are the two largest municipalities in terms of area in Norway.

Finnmark is renowned for its reindeer husbandry, a traditional Sami livelihood involving the care and slaughter of reindeer. There are many domesticated reindeer in Finnmark, and they can often be seen on the roads.

Finnmark is so far north that in many places, there are no trees. Large parts of Finnmark consist of tundra plains. Finnmarksvidda, where both Kautokeino and Karasjok are located, is Norway’s largest plateau.

The highest mountain in Finnmark is Øksfjordjøkelen, standing at 1,190 meters.

The coat of arms of Finnmark features a gold-colored fortress against a black background, illustrating Vardøhus Fortress, the border defense against Russia in the east. In Storskogen Border Station near Kirkenes, you can drive over to Russia, the only border crossing Norway has with Russia.

Vocabulary

Norske ordEngelske ordEksempelsetninger på norsk
NoensinneEverHar du noensinne vært i utlandet?
VokseGrowPlanter vokser raskere om de får nok sollys og vann.
Å setteTo putHusk å sette nøklene på plassen din når du kommer hjem.
UtenomExcept forAlle er her, utenom John, som ikke kunne komme.
BygdVillageHan vokste opp i en liten bygd i Nordkapp i Finnmark.
TuppTipPass på tuppene på fingrene mens du klipper gresset.
FiskeværFishing villageFinnmark er kjent for sine vakre fiskevær.
EttertraktaSought afterDenne sjeldne samlingen er svært ettertrakta blant samlere.
UrbefolkningIndigenous peopleSamer er en urbefolkning i Norge og de har en unik kultur og historie.
SápmiThe land of the SamiReindrift er en viktig del av kulturen i Sápmi.
FlestepartenMajorityFlesteparten av studentene likte den nye læreren.
SametingetSámi ParliamentSametinget arbeider for å ivareta interessene til det samiske folket. 
ForøvrigBy the way (but formal)Jeg er fornøyd med resultatet. Forøvrig, hvordan har du det?
ReindriftReindeer herdingReindrift er en tradisjonell næring blant samer.
TundrasletteTundra plainTundraslettene strekker seg så langt øyet kan se mange steder i Finnmark.
ViddePlateauFinnmarksvidda er enormt stor. 
FylkesvåpenCounty coat of armsFylkesvåpenet har symboler som representerer regionens historie.
GrensestasjonBorder stationNorges grensestasjon med Russland er bemannet døgnet rundt for sikkerhetens skyld.

3 Replies to “8.2 – Finnmark: The northernmost county of Norway”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *