7.4 – 1814, Independence and Constitution

07 oktober 2023 | 16 minutt

Transcripción

Heihei og velkommen til en ny episode av podkasten. In this episode, we will talk about what might be the most important year in Norwegian history, 1814. This was the year of independence, a new constitution, a new king, and finally, a new union. Let’s start. 

1814, selvstendighet og grunnlov

1814 er kanskje det viktigste årstallet i moderne norsk historie. I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, sin egen konge og sin selvstendighet. Men landet ble også tvunget inn i en ny union i 1814. I denne episoden skal vi snakke mer om 1814 og alt som skjedde i Norge da. Men først må vi snakke litt om hva som skjedde før 1814.

Norge hadde vært i en union med Danmark helt siden 1380. Det vil si at Norge ble styrt fra Danmark og København helt siden 1380. Men Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet skulle endre alt. Danmark-Norge var nemlig alliert med Frankrike og Napoleon mot Russland, Storbritannia og Sverige. Som takk for hjelpen mot Napoleon ble Sverige lovet av Storbritannia og Russland at de skulle få Norge fra Danmark. Da Napoleons Frankrike og Danmark-Norge tapte krigen, ble Danmark tvunget til å gi fra seg Norge til Sverige i januar 1814. Dette skjedde i Kiel i dagens Tyskland i en avtale som har fått navnet Kielfreden. 

På dette tidspunktet var det arveprinsen av Danmark, Christian Frederik, som styrte Norge. Christian Frederik hadde fått i oppgave av sin far, kongen, å styre Norge mens de var i krig. Christian Frederik, som kom til å bli den neste kongen av Danmark, ville ikke gi fra seg Norge. I februar samlet han alle de viktigste mennene i Norge til et møte om Norges framtid. Der ble de enige om at det skulle holdes et valg rundt omkring i Norge for å velge representanter til å lage en ny grunnlov. Norges kamp for selvstendighet i 1814 ble altså ledet av den danske arveprinsen Christian Frederik. Han er nok den viktigste personen for at Norge fikk en grunnlov. 

I april, etter et kort valg, samlet 112 menn seg på Eidsvoll for å lage en grunnlov. Eidsvoll er ca. én time nord for Oslo i bil. På Eidsvoll i 1814 diskuterte de 112 mennene en ny grunnnlov og hvordan Norge skulle styres. Etter mye intenst arbeid, ble de ferdige med en ny grunnlov som ble godkjent 17. mai i 1814. Dette er i dag Norges nasjonaldag. I tillegg ble Christian Frederik, den danske arveprinsen, valgt til konge i Norge. Og dermed var Norge blitt et selvstendig land for første gang på 400 år. 

Men dette skulle ikke vare lenge. Sverige hadde blitt lovet Norge i krigen, og de aksepterte ikke at Norge skulle bli selvstendige. De krevde at Christian Frederik, Norges nye konge, skulle gi fra seg Norge til Sverige. Sverige var på dette tidspunktet ennå opptatt med siste fase av Napoleonskrigen i Frankrike. Carl Johan, som styrte Sverige, bestemte seg for at han skulle ta Norge med makt dersom Christian Frederik ikke ga seg. Og da de svenske soldatene endelig kunne reise tilbake etter krigen, skulle en ny krig begynne. 

Carl Johan og Sverige angreip Norge den 26. juli 1814, bare ca. to og en halv måned etter at Norge var blitt selvstendig. De svenske soldatene var bedre trent, mer erfarne og hadde bedre utstyr enn de norske. Men hverken Norge eller Sverige ønsket krig. Dette førte til at landene inngikk en fred allerede 14. august, bare tre uker etter at krigen hadde begynt. Den 14. august ble Christian Frederik enig om at han skulle gi fra seg Norge til Sverige, men at Norge skulle få beholde sin grunnlov. Dermed fikk Norge beholde grunnloven sin fra 1814, men de ble tvunget inn i en ny union, denne gangen med Sverige. Norges selvstendighet varte altså bare i ca. tre måneder. 

Men Norge fikk altså beholde grunnloven sin, og det er den samme grunnloven vi har i Norge i dag, med bare noen få endringer. Da Norge fikk sin grunnlov i 1814 var det en av de mest radikale og demokratiske grunnlovene i verden. Den ga stemmerett til alle menn som eide jord, noe som ga veldig mange nordmenn stemmerett, og langt flere enn de fleste andre demokratiske land i verden på det tidspunktet. 1814 var også begynnelsen på den moderne norske staten, den moderne norske nasjonalismen og til slutt full selvstendighet. 

1814 er derfor et svært viktig årstall, kanskje det viktigste årstallet, i Norges historie. 

1814, Independence and Constitution

1814 is perhaps the most significant year in modern Norwegian history. In 1814, Norway got its own constitution, its own king, and its independence. However, the country was also forced into a new union in 1814. In this episode, we will talk more about 1814 and everything that happened in Norway then. But first, let’s talk a bit about what happened before 1814.

Norway had been in a union with Denmark since 1380. This means that Norway was governed from Denmark and Copenhagen since 1380. But the Napoleonic Wars in the early 1800s were about to change everything. Denmark-Norway was allied with France and Napoleon against Russia, Britain, and Sweden. As a reward for helping against Napoleon, Britain and Russia promised Sweden that they would get Norway from Denmark. When Napoleon’s France and Denmark-Norway lost the war, Denmark was forced to give up Norway to Sweden in January 1814. This happened in Kiel, in present-day Germany, in an agreement known as the Treaty of Kiel

At this time, it was the Crown Prince of Denmark, Christian Frederik, who ruled Norway. Christian Frederik had been tasked by his father, the king, to govern Norway while they were at war. Christian Frederik, who was to become the next king of Denmark, did not want to give up Norway. In February, he gathered all the most important men in Norway for a meeting about Norway’s future. They agreed that there should be an election throughout Norway to choose representatives to create a new constitution. Norway’s struggle for independence in 1814 was thus led by the Danish Crown Prince Christian Frederik. He was probably the most important person for Norway getting a constitution.

In April, after a short election, 112 men gathered at Eidsvoll to create a constitution. Eidsvoll is about one hour north of Oslo by car. At Eidsvoll in 1814, the 112 men discussed a new constitution and how Norway should be governed. After much intense work, they finished a new constitution that was approved on May 17, 1814. This is now Norway’s national day. In addition, Christian Frederik, the Danish Crown Prince, was elected king of Norway. And thus, Norway had become an independent country for the first time in 400 years.

But this was not to last. Sweden had been promised Norway in the war, and they did not accept that Norway should become independent. They demanded that Christian Frederik, Norway’s new king, should hand over Norway to Sweden. At this time, Sweden was still occupied with the final phase of the Napoleonic War in France. Carl Johan, who ruled Sweden, decided that he would take Norway by force if Christian Frederik did not give in. And when the Swedish soldiers could finally return after the war, a new war would begin.

Carl Johan and Sweden attacked Norway on July 26, 1814, just about two and a half months after Norway had become independent. The Swedish soldiers were better trained, more experienced, and better equipped than the Norwegians. But neither Norway nor Sweden wanted war. This led the countries to make peace on August 14, only three weeks after the war had begun. On August 14, Christian Frederik agreed to hand over Norway to Sweden, but Norway would be allowed to keep its constitution. Thus, Norway retained its constitution from 1814, but they were forced into a new union, this time with Sweden. Norway’s independence lasted only about three months.

However, Norway did get to keep its constitution, and it is the same constitution we have in Norway today, with only a few changes. When Norway got its constitution in 1814, it was one of the most radical and democratic constitutions in the world. It granted the right to vote to all men who owned land, which gave a lot of Norwegians the right to vote, far more than in most other democratic countries in the world at that time. 1814 also marked the beginning of the modern Norwegian state, modern Norwegian nationalism, and ultimately full independence.

Therefore, 1814 is a very important year, perhaps the most important year, in Norway’s history.

Vocabulario:

Norsk OrdEngelsk OversettelseEksempelsetning på Norsk
SelvstendighetIndependenceNorge oppnådde selvstendighet i 1814.
GrunnlovConstitutionDen norske grunnloven ble vedtatt 17. mai 1814.
UnionUnionNorge ble tvunget inn i en ny union med Sverige i 1814.
ArveprinsCrown PrinceChristian Frederik var arveprins av Danmark i 1814 før han ble konge av Norge.
FramtidFutureMøtet på Eidsvoll  handlet om Norges framtid.
NasjonaldagNational Day17. mai er Norges nasjonaldag.
ErfarenExperiencedDe svenske soldatene var mer erfarne enn de norske og vant derfor krigen lett. 
UtstyrEquipmentDe svenske soldatene hadde bedre utstyr enn de norske soldatene.
RadikalRadicalGrunnloven fra 1814 var en av de mest radikale i verden på den tiden.
DemokratiskDemocratic1814-grunnloven ga stemmerett til mange nordmenn og var demokratisk.
FredPeaceEtter mange år med konflikt, var det endelig tid for fred og forsoning mellom de to nasjonene.
NasjonalismeNationalism1814 var begynnelsen på moderne norsk nasjonalisme.
IntensIntenseDet var en intens diskusjon på Eidsvoll i 1814 for å lage Norges grunnlov.
ForhandlingNegotiationForhandlingene mellom Norge og Sverige etter krigen førte til Mossekonvensjonen i 1814.
RepresentantRepresentative112 representanter ble valgt til å lage grunnloven på Eidsvoll i 1814

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *