7.9 – Norway in the Cold War (1945-1995)

06 desember 2023 | 19 minutter

Transcript

YouTube video of the 1995 incident: ⁠https://www.youtube.com/watch?v=NNSr5o5XZXA&ab_channel=LearnNorwegianNow%21⁠

Podcast episode of the 1995 incident: laernorsknaa.com/109-den-gangen-norge-nesten-starta-tredje-verdenskrig

Før vi begynner vil jeg bare minne dere på at dere kan finne teksten til episoden på nettstedet til podcasten. Dere finner en link i deskripsjonen under. I tillegg vil jeg bare nevne at det er mulig å støtte podck!

Heihei og velkommen til en ny episode av podkasten. In this episode, we will talk about Norway between the two great powers the US and the USSR in the cold war. We will talk about Norway’s western alignment, it’s complicated relationship with its eastern neigbhour, and, of course, the incident in 1995 that almost caused an Atomic war due to a Norwegian research rocket. Let’s start. 

Norge i den kalde krigen (1945-1995)

Norge hadde prøvd å være nøytrale i andre verdenskrig, men ble da okkupert av Tyskland. Det var altså åpenbart for Norge at noe måtte gjøres etter krigen. Norge var for utsatt og sårbart mot invasjoner. Det var for strategisk, spesielt i den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. 

Norge ønsket egentlig å fortsette å være et nøytralt land, og mange i Norge håpet at FN, De forente nasjoner, kunne sikre Norge mot angrep. Norge ønsket nemlig å være en brobygger mellom øst og vest etter krigen. Vi har jo tross alt en grense til Russland, under Den kalde krigen, Sovjetunionen, i nord. Norges sikkerhet skulle dermed garanteres av stormaktene via FN. Men det ble raskt klart at dette ikke var mulig. Sovjetunionen og USA, øst og vest, var for fiendtlige mot hverandre. Norge måtte finne et alternativ.

Alternativet for Norge var et skandinavisk sikkerhetssamarbeid. Norge ønsket å samarbeide med Danmark og Sverige om forsvar, og få stormaktene til å garantere sikkerheten til Skandinavia. Dette var ikke mulig. Sverige ønsket å holde på sin nøytralitet. De ønsket ikke å provosere Sovjetunionen, mens Danmark og Norge, som begge hadde blitt okkupert i andre verdenskrig, ønsket en sterkere forsvarsallianse. 

I 1949 ble derfor både Norge og Danmark med i NATO. Norge ønsket ikke å havne i samme situasjon som Finland. Finland ble mer eller mindre tvunget av Sovjetunionen til å holde seg nøytral. I Norge så man Sovjetunionen som en trussel, mens samarbeid med vestlige land som Storbritannia var naturlig. Norge gikk derfor med i det USA ledede NATO i 1949 og ble med det blant landene som oppretta NATO. Dette var et tydelig skille i norsk utenrikspolitikk. Norge var ikke lenger et nøytralt land. Norge hadde valgt side i den kalde krigen. Norge var med USA og vesten. 

Dette betydde ikke at folk i Norge ikke var skeptiske til NATO eller til USA. Spesielt på venstresiden i norsk politikk var det mange som var skeptisike til NATO og USA. De så gjerne på NATO som en imperialistisk og anti-sovjetisk organisasjon. Likevel var flertallet i Norge for NATO. Flertallet i Norge følte seg tryggere i NATO enn utenfor. 

Selv om Norge var et tydelig vestlig land, betydde ikke det at Norge støttet alt USA gjorde. Men det var som sagt stor enighet i norsk politikk. Norge var i NATO og Norge var med USA. Dette skulle endre seg med Vietnamkrigen. Svært mange i Norge var imot USAs krigføring i Vietnam fra 1965 til 1973. Mange nordmenn gikk ut å demonstrerte og det ble laget en egen organisasjon for Vietnam. Norge var kritiske til det USA gjorde der. Men dette endra likevel ikke Norges oppslutning til NATO. Sovjetunionen var et naboland og en potensiell trussel for Norge.

Selv om Norge var med i NATO og støttet USA, ville ikke Norge ha atomvåpen i landet. Norge ville ikke at USA skulle plassere ut atomvåpen i Norge. I tillegg hadde Norge klare begrensninger på allierte NATO øvinger i Norge. Grunnen til det var at Norge ikke ville provosere Sovjetunionen unødvendig. Men forholdet mellom Sovjetunionen og Norge var aldri bra under Den kalde krigen. Forholdet mellom Norge og Sovjetunionen var preget av mistillit fra begge sider. Ingen stolte på hverandre.

Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, håpet mange i Norge at forholdet mellom Norge og Russland skulle forbedre seg. Men det betydde ikke at de to landene plutselig stolte på hverandre eller at det plutselig ble et veldig bra forhold mellom dem. Og i 1995 var verden utrolig nær atomkrig, og det på grunn av en norsk forskningsrakett.

Norge sendte opp en forskningsrakett fra Andøya mot Svalbard for å forske på nordlyset på Svalbard, ei øy som ligger 78 grader nord. Problemet var at Norge hadde glemt å gi beskjed til Russland om at de kom til å skyte opp en slik rakett. Og ikke nok med det, raketten gikk også litt for langt mot øst, altså litt for langt mot Russland. Da Russland oppdaget raketten på radaren sin, trodde de det var en atomrakett fra USA og ikke en forskningsrakett. Russland gjorde seg klar til å svare med å skyte atomraketter tilbake. Heldigvis falt raketten i havet før Russlands president Boris Jeltsin, fikk svart. Men han var klar til å sende atomraketter mot Norge, USA og vesten. Ifølge Russland, er dette det nærmeste verden har vært en atomkrig siden Cubakrisa i 1962. Og det på grunn av en norsk forskningsrakett!

Om dere har lyst til å høre mer om denne hendelsen kan dere sjekke ut episode 109 i den andre podkasten min “Lær norsk nå!” for viderekommede. Du kan også se en video der jeg forklarer hendelsen på min YouTube kanal. Se ei lenke i deskripsjonen. 

Norway in the Cold War (1945-1995)

Norway had tried to remain neutral during World War II but was ultimately occupied by Germany, and it became evident for the country that action needed to be taken so as not to be too exposed and vulnerable to invasions. This became especially important in the context of the Cold War.

Initially after the war, Norway aimed to maintain its neutrality, hoping that the United Nations could provide security against potential threats. Also, Norway wanted to serve as a bridge between the East and the West given its border with the Soviet Union. Norway’s security was intended to be guaranteed by the major powers through the UN. However, it quickly became clear that this was not feasible due to the hostilities between the Soviet Union and the USA.

The alternative for Norway was a Scandinavian security collaboration. Norway sought to cooperate with Denmark and Sweden on defense and have the major powers guarantee the security of this union. However, Sweden wanted to maintain its neutrality and avoid provoking the Soviet Union, while both Denmark and Norway, having been occupied during World War II, sought a stronger defense alliance. It became evident that such a Scandinavian alliance was not doable. 

As a result, in 1949, both Norway and Denmark joined NATO. Norway did not want to find itself in the same situation as Finland, which had effectively been coerced by the Soviet Union into maintaining neutrality. Norway viewed the Soviet Union as a threat, while cooperation with Western countries like Britain seemed natural. Therefore, Norway aligned with the US-led NATO in 1949, marking a clear shift in Norwegian foreign policy. Norway was no longer a neutral country; it had chosen to side with the West in the Cold War.

This did not mean that people in Norway were uncritical of NATO or the USA. Especially on the left side of Norwegian politics, many were skeptical of NATO and the USA, viewing NATO as an imperialistic and anti-Soviet organization. Nevertheless, the majority in Norway supported NATO, feeling safer within the alliance than outside of it.

Even though Norway was part of NATO it opposed the idea of the USA deploying nuclear weapons on Norwegian soil. Additionally, Norway had clear limitations on allied NATO exercises on its territory to avoid unnecessary provocation of the Soviet Union. Despite this, the relationship between the Soviet Union and Norway was never good during the Cold War. It was characterized by mutual mistrust. 

When the Soviet Union dissolved in 1991, many in Norway hoped for an improvement in relations between Norway and Russia. However, this did not mean that the two countries suddenly trusted each other or that their relationship improved drastically. And, in 1995, the world came incredibly close to nuclear war, all because of a Norwegian research rocket.

Norway launched a research rocket from Andøya towards Svalbard to study the Northern Lights on the island. The problem was that Norway had forgotten to notify Russia about the rocket launch. Furthermore, the rocket veered slightly too far east, towards Russia. When Russia detected the rocket on their radar, they believed it to be a nuclear missile from the US, not a research rocket. Russia prepared to respond by launching nuclear missiles in return. Fortunately, the rocket fell into the sea before Russia’s president Boris Yeltsin could give the order. However, he was ready to launch nuclear missiles towards Norway, the USA, and the West. According to Russia, this is the closest the world has come to nuclear war since the Cuban Missile Crisis in 1962—all because of a Norwegian research rocket!

If you want to learn more about this incident, you can check out episode 109 of my other podcast “Learn Norwegian Now!” for intermediate learners. You can also watch a video where I explain the incident on my YouTube channel. Check the link in the description of this episode. 

Vocabulario:

NorskEngelskEksempelsetning på norsk
ÅpenbartObviousDet er åpenbart at situasjonen er alvorlig.
SårbarVulnerableEn sårbar økonomi kan være utsatt for økonomiske kriser.
Å sikreTo secureVi må sikre at alle data er trygge.
BrobyggerMediatorHan er en dyktig brobygger mellom ulike samfunnsgrupper.
Tross altAfter allTross alt er Norge et ganske bra land å bo i.
GrenseBorderGrensen mellom Norge og Sverige er tydelig markert.
SikkerhetSecuritySikkerhet er en prioritet i denne organisasjonen.
Å garantereTo guaranteeVi kan garantere kvaliteten på produktene våre.
StormaktGreat powerUSA og Kina er eksempler på globale stormakter.
FiendtligHostileDiplomati er viktig for å redusere fiendtligheten mellom land.
SikkerhetssamarbeidSecurity cooperationSikkerhetssamarbeid er essensielt for regional stabilitet.
Å provosereTo provokeÅ provosere konflikter kan føre til uønskede konsekvenser.
Mer eller mindreMore or lessResultatene var mer eller mindre som forventet.
TvungetForcedDe ble tvunget til å evakuere på grunn av flommen.
TrusselThreatKlimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot planeten.
UtenrikspolitikkForeign policyUtenrikspolitikken fokuserer på å styrke diplomatiske bånd.
KrigføringWarfareModerne krigføring involverer også cyberangrep.
OppslutningSupportDe fikk bred oppslutning for sitt humanitære arbeid.
NabolandNeighboring countriesSverige og Danmark er våre nærmeste naboland.
BegrensningerLimitationsTeknologien har sine begrensninger.
MistillitDistrustMistillit mellom partene gjorde forhandlingene utfordrende.
Å oppløseTo dissolveBeslutningen om å oppløse selskapet ble tatt kollektivt.
RakettRocketRomfartøy bruker raketter for å nå verdensrommet.
HeldigvisFortunatelyHeldigvis ble ingen skadet i ulykken.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *