4.4 – The Battle of Stiklestad

29 juli 2021 | 14 minutes

Transcripción

Heihei! In this episode, we will talk about the most famous battle of Norwegian history: The Battle of Stiklestad. Before we do that: You can support the podcast on Patreon.1. The transcript for the episode is available at the website for the podcast. You can contact me by mail. All information can be found in the description. Now, let’s go back to 1030 and the Battle of Stiklestad.

Slaget på Stiklestad

I de to forrige episodene snakka vi om vikingtida, både i Norge og vikingene utenfor Norge. I denne episoden skal vi gå litt framover. I denne episoden skal vi fokusere på avslutningen av vikingtida. Vikingtida slutta da Norge blei et kristent land som resten av Europa. Slaget på Stiklestad var en viktig hendelse i kristninga av Norge. Kristendommen begynte å virkelig spre seg i Norge på 1000-tallet.

En av hovedpersonene i kristninga av Norge var Olav II Haraldsson. Olav Haraldsson var en av de viktigste personene i den tidlige kristningen av Norge. Han er i dag bedre kjent som Olav den hellige. Han var konge av Norge fra 1015 til 1028. Olav den hellige gjorde kristendommen til Norges offisielle religion i 1020.

Hvorfor ønska en norsk konge å innføre kristendommen i Norge? På 1000-tallet var det fremdeles mange i Norge som trodde på de norrøne gudene. Den norrøne religionen levde fremdeles. En grunn til at de norske kongene ønska å kristne Norge var at kristendommen kunne brukes til å sentralisere makta rundt kongen. Kristendommen kunne brukes av kongen til å øke makta si. For eksempel kunne kongen bruke kristendommen til å minke den religiøse rollen til de lokale høvdingene. De lokale høvdingene ville da få mindre makt. I tillegg kunne kristendommen være en måte å knytte Norge nærmere sammen.

Kristninga av Norge var altså en viktig del av samlinga av Norge til én politisk enhet. Kongen kom til å samarbeide tett med kirka. Kirka og kongen i Norge kom til å samarbeide slik at kongen beskytta kirka, mens kirka legitimerte kongens makt.

Olav Haraldsson var en av de viktigste i å spre kristendommen i Norge. Han gjorde kristendommen til offisiell religion i Norge i 1020. I tillegg brukte han vold og makt til å kristne Norge. Han tvang høvdinger til å skifte religion.

Slaget på Stiklestad blir ofte kalt et vendepunkt i norsk historie. Etter slaget blei Norge et kristent land. Dette er derimot en ganske kraftig forenkling. Kanskje er slaget som myte viktigere enn det faktiske historiske slaget.

Stiklestad ligger i Trøndelag, midt i Norge. Det ligger litt nord for Trondheim i dag. Her kjempa en hær leda av Olav Haraldsson mot en bondehær leda av kjente høvdinger og stormenn som Tore Hund og Kalv Arnesson. Ifølge Snorre Sturlasson, som skreiv 200 år etter Stiklestad, så bestod bondehæren av 7000 menn, mens Olav Haraldssons hær bare bestod av 3600. Historikere i dag tror ikke på disse tallene. Historikere i dag tror disse tallene er altfor høye. Sannsynligvis bestod de to hærene av noen hundre mann, ikke tusener.

I norsk historie har slaget ofte blitt framstilt som et slag mellom kristendommen, representert av Olav Haraldsson, mot den norrøne religionen, representert av bondehæren og høvdingene. Likevel var det sannsynligvis både kristne og hedninger på begge sider av slaget. Begge hærer hadde nok kristne og hedninger. Slaget handla egentlig mer om politikk enn religion.

Hva skjedde på Stiklestad i 1030? Vi vet egentlig ikke så veldig mye om selve slaget, utenom at det var et slag der. Det vi vet er at bondehæren vant slaget mot Olav Haraldsson. I tillegg blei Olav Haraldsson drept. Det som skjedde etter slaget og måten Olav Haraldsson blei brukt på var langt viktigere enn selve slaget på Stiklestad i 1030.

Liket av Olav blei frakta til Nidaros etter slaget. Nidaros var navnet på byen som heter Trondheim i dag. Olav blei erklært til helgen og fikk navnet Olav den hellige. Seinere blei det bygd en katedral der Olav blei gravlagt. Der de gravla Olav i Trondheim står i dag Nidarosdomen, en stor og vakker katedral. Olav den hellige som martyr var et viktig symbol for de norske kongene og for kirka i Norge. At Olav blei drept var kanskje det viktigste som skjedde på Stiklestad i 1030.

I dag er slaget sannsynligvis det mest kjente slaget i norsk historie, selv om slaget i seg selv ikke var så veldig viktig. Slaget var altså viktigere som myte og som symbol enn i sin politiske betydning.

The Battle of Stiklestad

In the last two episodes, we have focused our attention on the Viking Age, both in Norway and outside of Scandinavia. Now, let us move our attention to the end of the Viking Age, in Norway marked by the Christianization of the country. The Battle of Stiklestad in 1030 has often been called a turning point in this process.

One of the protagonists in the Christianization of the country was the king Olav II Haraldsson, better known as Saint Olav. He was king of Norway from 1015 to 1028 and made Christianity the official religion of the country in 1020.

Why did Norwegian kings want to establish Christianity as the religion of the country? Well, it was an important step towards the centralization of power in Norway. Norwegian kings wanted to use Christianity as a tool to strengthen their position vis-à-vis the local chieftains. It was also used to try to tie the country together around one religion. Christianity was an important development in the creation of Norway as a political unit.

Olav Haraldsson was very important in this process. He made Christianity the official religion in 1020. He would also use violence and power to Christianize the country as he forced chieftains to adopt the new beliefs.

Let us now go to the battle of Stiklestad, often called a turning point in the history of Norway. It has often been said that Norway became a Christian country after the battle. However, this is a great simplification of the process which was far more complicated than that. The battle has been more important as a myth rather than what really happened there.

Stiklestad is situated in the middle of Norway in the region called Trøndelag. It is located a bit north of today’s Trondheim. In the battle, Olav Haraldsson faced a peasant army lead by famous chieftains like Tore Hund and Kalv Arnesson. According to Snorre Sturlasson, writing 200 years after the battle, the peasant army consisted of 7000 whereas Olav’s army was about half that size. Historians writing today think that these numbers are way too high. The armies probably consisted of a couple of hundred men, not thousands.

The battle is often framed as a clash between Christianity and Paganism. However, there were likely both Christians and Pagans on both sides. Political considerations were far more important than religious matters in the battle.

But what happened at Stiklestad in 1030? We do not really know that much about the battle except that the peasant army defeated Olav Haraldsson and that Olav was killed during the battle. After the battle, the body of Olav was transported to Nidaros, or Trondheim as it is known today. He was declared a saint and a cathedral was built where he was buried. Olav would become a very important symbol for the Norwegian kings and for the Church of Norway. This was probably far more important than the actual battle itself.

Vocabulary:

Forrige – Previous

Utenfor – Outside of

Resten av – The rest of

Slag – Battle

Å spre seg – To be spread

Hovedperson – Protagonist

Å innføre – To introduce/to establish

Fremdeles – Still

Makt – Power

Å minke – To reduce

Høvding – Chieftain

Å knytte sammen – To connect

Sammarbeide – To cooperate

Å legitimere – To legitimize

Å spre – To spread

Vold – Violence

Å skifte – To change

Vendepunkt – Turning point

Forenkling – Simplification

Myte – Myth

Hær – Army

Bondehær – Peasant army

Ifølge – According to

Å bestå av – To consist of

Altfor – Way too

Å framstille som – To portray as

Hedning – Pagan

Å handle om – To be about

Utenom at – Except that

Selve slaget – The battle itself

Lik – Corpse

Å erklære – To declare

Gravlagt – Buried

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *