7.1 – Modern Norwegian History: An overview

29 mai 2023 | 22 minutt

Episode’s Transcript

Hei alle sammen and welcome to a new season of the podcast. In this season, we will explore the modern history of Norway. That is, the history of the country from where we left off in season four, namely the Protestant reformation in Norway in the 16th century. In this first episode, I will give you a general overview of early modern and modern history in Norway from the sixteenth century until today. This will be a very brief overview and in the following episodes in this season, we will delve further into many of the events mentioned here.

Et overblikk over moderne norsk historie

1500- og 1600-tallet i Norge er preget av tre sentrale utviklinger:

 1. Innføringen av reformasjonen i Norge. Dette fører til begynnelsen av skolesystemet i Norge på 1600-tallet. Å lese og forstå troen på sitt eget språk var viktig og flere lærte derfor å lese og skrive. Men protestantismen førte også til heksejakt på 1600-tallet, altså at personer ble dømt og drept for å være «hekser».
 2. Sentralisering av makt hos kongen i Danmark. Danske adelsmenn og den danske kongen fikk større makt i Norge på 1500- og 1600-tallet. Dansk begynte også å ta over for norsk som skriftspråk. Men folk snakket fremdeles sine norske dialekter.
 3. Utviklingen av økonomien i Norge. Norge fikk to nye viktige næringer i løpet av denne perioden. Trelast, altså å hugge trær og selge tømmer, og bergverk, altså å utvinne mineraler, som jern, fra gruver. Disse var viktige for eksporten av varer til andre land.

Fra 1660 ble Danmark-Norge et enevelde, akkurat som Frankrike med solkongen Ludvig den 14. Enevelde betyr at kongen har all makt, eller rettere sagt, at all makt tar utgangspunkt i kongen. Perioden fra 1660 til 1780 var preget av:

 1. Europeisk kolonisering og nye planter og varer kommer til Norge, som tobakk, potet og krydder. Spesielt poteten skulle bli viktig for Norge. I tillegg fikk Danmark-Norge sine egne kolonier i Afrika, India og Karribien.
 2. Kriger med Sverige. I denne perioden var det flere store kriger mellom Danmark-Norge og Sverige. Krigene endte som regel ganske jevnt og med at begge ble svekket. Men Sverige klarte å ta Skåne fra Danmark, dagens Sør-Sverige, og Jemtland, Herjedalen og Båhuslen fra Norge.
 3. Opplysningstiden kommer til Danmark-Norge med nye ideer. Skolesystemet i Norge blir bedre og flere lærer å lese og skrive. Potetprestene sprer poteten og færre dør av sult. Norsk-dansken Ludvig Holberg skriver flere kjente teaterstykker og er den fremste opplysningsmannen fra Norge og Danmark.

Slutten av 1780 og utover 1800-tallet er i Norge en periode preget av nasjonalisme og nasjonsbygging. Perioden er preget av:

 1. Norge får sin egen grunnlov og erklærer selvstendighet i 1814. Selvstendigheten varer bare i fem måneder da Norge blir tvunget inn i en union med Sverige. Likevel får landet beholde sin grunnlov og Norge har en langt sterkere posisjon enn under Danmark.
 2. Utover 1800-tallet begynner man å bygge en nasjonal identitet i Norge. Norge får sitt eget skriftspråk igjen, nynorsk og senere bokmål. Norske forfattere skriver om Norge og hva det vil si å være nordmann. Norske malere maler en idealisert versjon av norske bønder i norsk natur.
 3. Den industrielle revolusjonen kommer til Norge i løpet av 1800-tallet. Norge får sin første industri, jernbane og går fra et fattig bondesamfunn til et middels rikt og moderne europeisk land.

Første del av 1900-tallet i Norge er preget av første og andre verdenskrig i Europa. Men dette er også viktig for utviklingen av det moderne Norge.

 1. Norge blir selvstendig fra Sverige i 1905 etter 100 år i union.
 2. Flere og flere får stemmerett i Norge. På slutten av 1800-tallet får alle menn over 25 år stemmerett. I 1913 får alle kvinner i Norge over 25 år stemmerett som noen av de første i verden.
 3. Norge er nøytrale under første verdenskrig, men mange tjener godt på å frakte varer til Storbritannia. Under andre verdenskrig blir landet okkupert av Tyskland i 1940. Denne perioden kalles ofte for «okkupasjonen». Kongen og regjeringen flykter til Storbritannia. I 1945 blir landet fritt igjen.

1945 til i dag har vært en periode preget av vekst og en utvikling fra et middels rikt europeisk land til et av de rikeste landene i verden.

 1. Norge blir bygd opp etter andre verdenskrig og opplever stor økonomisk vekst fram til 1970-tallet. Flere og flere får biler og moderne apparater som komfyr og fjernsyn.
 2. Norge går bort fra å være nøytral og allierer seg med USA og NATO. Norge er blant grunnleggerne av NATO i 1949. Landet er en stabil alliert av USA og Vest-Europa gjennom hele den Kalde Krigen og fram til i dag.
 3. Store oljefunn utenfor Nordsjøen i 1969 gjør at Norge blir en oljenasjon. Olje- og gassnæringen blir sterkt utviklet i Norge på 70-, 80- og 90-tallet, og Norge blir en av de rikeste landene i verden. Oljefondet blir oppretta på 1990-tallet og er i dag verdens største investeringsfond og har en verdi på 15.274 milliarder kroner eller 1373 milliarder dollar.

Og det var en kort oppsummering av Norges historie fram til i dag. I de neste episodene skal vi gå mer i dybden på mange av disse teamene.

Til slutt vil jeg minne dere på at det er mulig å støtte podkasten med en donasjon via Paypal eller via Patreon. Det er mye arbeid å lage podkastene og jeg håper du vil vurdere å støtte meg med en liten donasjon. Det hjelper mye. ´

An Overview of Modern Norwegian History

The 16th and 17th centuries in Norway were characterized by three central developments:

 1. The introduction of the Reformation in Norway, which led to the establishment of the school system in the 17th century. Reading and understanding faith in one’s own language became important, and many people learned to read and write. However, Protestantism also resulted in witch-hunts during the 17th century, where individuals were accused and killed for being “witches.”
 2. Centralization of power of the Danish king. Danish noblemen and the Danish king gained more power in Norway during the 16th and 17th centuries. Danish began to replace Norwegian as the written language, but people still spoke their own Norwegian dialects.
 3. Economic development in Norway. Norway acquired two important industries during this period: timber trade and mining. Timber trade involved cutting down trees and selling timber, while mining involved extracting minerals, such as iron, from mines. These industries were crucial for exporting goods to other countries.

From 1660, Denmark-Norway became an absolute monarchy, similar to France under Louis XIV. Absolute monarchy means that the king has all the power, or more precisely, all power is derived from the king. The period from 1660 to 1780 was characterized by:

 1. European colonization and the introduction of new plants and goods to Norway, such as tobacco, potatoes, and spices. Potatoes, in particular, became important for Norway. Additionally, Denmark-Norway established its own colonies in Africa, India, and the Caribbean.
 2. Wars with Sweden. During this period, there were several major wars between Denmark-Norway and Sweden. The wars usually ended in a relatively even manner, with both sides weakened. However, Sweden managed to take Skåne from Denmark (present-day southern Sweden) and Jemtland, Herjedalen, and Båhuslen from Norway.
 3. The Enlightenment reached Denmark-Norway, bringing new ideas. The school system in Norway improved, and more people learned to read and write. “Potato priests” promoted the cultivation of potatoes, reducing hunger-related deaths. Norwegian-Danish writer Ludvig Holberg wrote several famous plays and became the leading Enlightenment figure from Norway and Denmark.

The late 18th century and the 19th century in Norway were characterized by nationalism and nation-building:

 1. Norway acquired its own constitution and declared independence in 1814. Independence lasted only five months as Norway was forced into a union with Sweden. Nevertheless, the country retained its constitution, and Norway had a much stronger position than under Danish rule.
 2. Throughout the 19th century, Norway began to develop a national identity. Norway regained its own written language, Nynorsk, and later Bokmål. Norwegian authors wrote about Norway and what it meant to be Norwegian. Norwegian painters depicted an idealized version of Norwegian farmers in Norwegian nature.
 3. The Industrial Revolution reached Norway during the 19th century. Norway experienced its first industries, railways were established, and the country transformed from a poor agricultural society into a moderately wealthy and modern European nation.

The early 20th century in Norway was marked by the First and Second World Wars in Europe, which significantly influenced the development of modern Norway:

 1. Norway gained independence from Sweden in 1905 after a 100-year union.
 2. Suffrage expanded in Norway. By the end of the 19th century, all men over 25 years of age had the right to vote. In 1913, all women over 25 years of age gained suffrage, making Norway one of the first countries in the world to grant women the right to vote.
 3. Norway remained neutral during the First World War and many benefited economically by transporting goods to Britain. During the Second World War, Norway was occupied by Germany in 1940. The king and the government fled to Britain, and Norway regained its freedom in 1945.

From 1945 until today, Norway has experienced growth and developed from a moderately wealthy European country into one of the richest nations in the world:

 1. Norway rebuilt after the Second World War and experienced significant economic growth until the 1970s. More and more people gained access to cars and modern appliances, such as stoves and televisions.
 2. Norway shifted away from neutrality and allied itself with the United States and NATO. Norway was among the founding members of NATO in 1949. The country has been a steadfast ally of the United States and Western Europe throughout the Cold War and up to the present day.
 3. Significant oil discoveries in the North Sea in 1969 transformed Norway into an oil nation. The oil and gas industry flourished in Norway during the 1970s, 1980s, and 1990s, making Norway one of the wealthiest countries in the world. The Government Pension Fund, also known as the Oil Fund, was founded in the 1990s and is today the world’s largest sovereign wealth fund, with a value of 15.274 billion Norwegian kroner or 1.373 billion US dollars.

And that concludes a brief summary of Norway’s history up to the present day. In the next episodes, we will delve deeper into many of these topics.

Lastly, I would like to remind you that it is possible to support the podcast with a donation via PayPal or Patreon. Creating these podcasts requires a lot of work, and I hope you will consider supporting me with a small donation. It means a lot. You can find links in the description below.

Vocabulary:

Norwegian WordEnglish TranslationExample Sentence in Norwegian
reformasjonenreformationMartin Luther var en viktig skikkelse under reformasjonen.
skolesystemetschool systemSkolesystemet i Norge har gjennomgått mange endringer opp gjennom årene.
heksejaktwitch huntHeksejaktene på 1600-tallet var tragiske og urettferdige.
sentraliseringcentralizationSentraliseringen av makt førte til økt kontroll fra kongen.
adelsmennnoblemenDanske adelsmenn hadde stor innflytelse i Norge.
skriftspråkwritten languageNorsk og dansk utviklet seg som separate skriftspråk.
bergverkmining industryBergverket var en viktig næring i Norge på 1600-tallet.
eneveldeabsolute monarchyEnevelde betydde at kongen hadde all makt.
koloniseringcolonizationKoloniseringen av Afrika, India og Karibien var en del av dansk-norsk ekspansjon.
opplysningstidenEnlightenmentOpplysningstiden førte til store intellektuelle og kulturelle endringer.
potetpresteneclergy promoting potato cultivationPotetprestene spilte en viktig rolle i å innføre poteten som en viktig avling i Norge.
nasjonsbyggingnation-buildingNasjonsbyggingen styrket den norske identiteten.
grunnlovconstitutionGrunnloven ble et viktig symbol på Norges selvstendighet.
unionunionUnionen mellom Norge og Sverige varte i flere tiår.
nynorskNew Norwegian – one of the two written standards of Norwegian with Bokmål.Nynorsk ble et av de to offisielle skriftspråkene i Norge.
industrielle revolusjonindustrial revolutionDen industrielle revolusjonen endret Norges økonomi og samfunn.
stemmerettsuffrageStemmeretten ble gradvis utvidet til å inkludere flere borgere.
okkupasjonoccupationOkkupasjonen av Norge under andre verdenskrig var en vanskelig tid.
alliertallyNorge var alliert med USA og Vest-Europa under den kalde krigen.
oljenasjonoil nationNorge ble en velstående nasjon, en oljenasjon, takket være oljeindustrien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *