8.5 – Trøndelag

22 februar 2024 | 17 minutt

Transcript

In this episode, we will move beyond northern Norway and travel south. In this episode, we will talk about the county that makes up Central Norway, namely Trøndelag. If you want to watch a video where I talk about Trøndelag, please see a link in the description below. The video is transcribed in both Norwegian and English, with accompanying pictures to help you understand more. Now, let’s talk about Trøndelag.

Trøndelag (norsk)

Trøndelag ligger midt i Norge og utgjør det vi kaller for Midt-Norge. Det er et fylke som har en helt spesiell plass i Norges historie. Trondheim i Trøndelag var en av de første hovedstedene i Norge. Det var et svært viktig sted i vikingtida. Trondheim ble senere senteret for kirka i Norge. I dag finner du den eneste katedralen i Norge i Trondheim. Trøndelag er også kjent for mye mer enn bare Trondheim, og har utrolig vakker natur og et sted på UNESCOs verdensarvliste. 

Trøndelag ligger midt i Norge. Det grenser til Nordland i nord, Møre og Romsdal og Innlandet i sør  og Sverige i øst. 

I Trøndelag bor det 474 000. Det er nesten like mange som hele Nord-Norge (478 000).  De største byene i Trøndelag er Norges tredje største by Trondheim (213 000), Stjørdalshalsen (14 400) og Steinkjer (13 000).

Trøndelag er kjent for sin historie, kultur og natur.  For eksempel skjedde et av de viktigste slagene i Norges historie i Trøndelag. Slaget ved Stiklestad i 1030  var slaget der Olav den Hellige døde. Olav den Hellige var mannen som kristna Norge, altså gjorde Norge kristent. Han var også en av de første kongene i Norge. Slaget ved Stiklestad blir ofte betegna som slaget som kristna Norge. Olav den Hellige døde ved dette slaget og ble utnevnt til helgen etterpå. I dag kan du besøke et museum på Stiklestad som forteller mer om slaget. 

Trondheim, den største byen i Trøndelag, er en vakker by med masse historie.  For eksempel kan du besøke Norges eneste katedral der. Den heter Nidarosdomen og ble bygget mellom 1070 og 1300 (230 år). Det er den nordligste middelalderkatedralen i verden. 

Andre steder i Trondheim som er verdt å nevne er: Kristiansten festning, en 1600-talls festning for å beskytte Norge mot Sverige. Munkholmen som er ei lita øy i Trondheimsfjorden som ble brukt til henrettelser og et kloster fra 1080.  1600-talls broa Gamle bybro og  de koselige bygningene på Bakklandet. Og Trøndelag folkemuseet på Sverresborg.

Trondheim er også kjent for NTNU,  Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet. NTNU blir regnet som det beste universitetet for ingeniørstudier i Norge. Trondheim er en levende og kul studentby  med masse studentaktiviteter. 

Røros er et annet sted i Trøndelag med masse historie.  Det er ei lita bygd med koselige trehus. Røros ligger 620 meter over havet og blir utrolig kaldt på vinteren. Kulderekorden i Sør-Norge ble målt i Røros den 13. januar i 1914. Da ble det målt minus 50,4 grader i Røros. Røros ble grunnlagt for å utvinne kobber i Røros kobberverk. Røros står på UNESCO sin verdensarvliste for dette kobberverket. 

Trøndelag har også utrolig vakker natur. For eksempel kan du besøke Trollheimen  på grensa til Møre og Romsdal. Eller Dovrefjell på grensa til Innlandet. Trøndelags høyeste fjell ligger i Dovrefjell.  Det heter Storskrymten og er 1985 meter høyt. I Dovrefjell kan du gå på moskussafari. Moskuser er dyr som ligner på den amerikanske bisonen. 

På Falstad kan du besøke en tidligere  nazistisk fangeleir. Det er i dag et museum og minnested. Mange jøder og norske motstandsmenn ble sendt til Falstad under andre verdenskrig. 

Trøndelag er et av de viktigste jordbruksområdene i Norge. Det blir dyrket masse korn i Trøndelag.  Melhus og Inderøy er noen eksempler på steder med mye jordbruk i Trøndelag. 

Trøndelag er også kjent for sport. Rosenborg fra Trondheim er kanskje det beste norske fotballaget i Norges historie.  De er også kjent for ski og skiutøvere som  Johannes Høsflot Klæbo, en av verdens beste skiutøvere. 

Trøndelag, akkurat som Nord-Norge, er et samisk område. Det er litt reindrift i Trøndelag. I Trøndelag er det sørsamer som snakker sørsamisk. Sørsamisk er et svært trua språk som blir snakka av bare ca. 500-600 personer.  I Snåsa i Trøndelag finnes det et sørsamisk senter og museum (Saemien Sijte).

Fylkesvåpenet til Trøndelag er et gullkors på hvit bakgrunn.Det er inspirert av Olav den helliges skjold, slik det blir beskrevet i Kongesagaen. 

Trøndelag (English)

Trøndelag is located in the middle of Norway and constitutes what we call Central Norway. It is a county that holds a very special place in Norway’s history. Trondheim in Trøndelag was one of the first capitals in Norway and it was a very important place for commerce in the Viking Age. Trondheim later became the center for the Church in Norway. Today, you can find the only cathedral in Norway in Trondheim. Trøndelag is also known for much more than just Trondheim and has incredibly beautiful nature and a place on UNESCO’s World Heritage List.

Trøndelag is located in the middle of Norway. It borders Nordland to the north, Møre og Romsdal and Innlandet to the south, and Sweden to the east.

474,000 people live in Trøndelag, almost as many as in the entire region of Northern Norway (478,000). The largest cities in Trøndelag are Norway’s third-largest city, Trondheim (213,000), Stjørdalshalsen (14,400), and Steinkjer (13,000).

Trøndelag is known for its history, culture, and nature. For example, one of the most important battles in Norway’s history happened in Trøndelag. The Battle of Stiklestad in 1030 was the battle where Olav the Holy died. Olav the Holy was the man who Christianized Norway and was also one of the first kings of Norway. The Battle of Stiklestad is often referred to as the battle that Christianized Norway. Olav the Holy died in this battle and was later declared a saint. Today, you can visit a museum at Stiklestad that tells more about the battle.

Trondheim, the largest city in Trøndelag, is a beautiful city with a lot of history. For instance, you can visit Norway’s only cathedral there. It is called Nidaros Cathedral and was built between 1070 and 1300 (230 years). It is the northernmost medieval cathedral in the world.

Other places in Trondheim worth mentioning are Kristiansten Fortress, a 17th-century fortress to protect Norway from Sweden, Munkholmen, a small island in Trondheimsfjorden used for executions and a monastery from 1080, the 17th-century Old Town Bridge, and the charming buildings on Bakklandet. Also, the Trøndelag Folk Museum at Sverresborg.

Trondheim is also known for NTNU, the Norwegian University of Science and Technology. NTNU is considered the best university for engineering studies in Norway. Trondheim is a vibrant and cool student city with many student activities.

Røros is another place in Trøndelag with a lot of history. It is a small village with charming wooden houses. Røros is located 620 meters above sea level and becomes incredibly cold in winter. The record low temperature in Southern Norway was measured in Røros on January 13, 1914. It was measured at minus 50.4 degrees Celsius. Røros was founded to extract copper in Røros Copper Works. Røros is on UNESCO’s World Heritage List for this copper works.

Trøndelag also has incredibly beautiful nature. For example, you can visit Trollheimen on the border with Møre og Romsdal or Dovrefjell on the border with Innlandet. Trøndelag’s highest mountain is in Dovrefjell. It is called Storskrymten and is 1985 meters high. In Dovrefjell, you can go on muskox safari. Muskoxen are animals that resemble the American bison.

At Falstad, you can visit a former Nazi prison camp. It is now a museum and memorial. Many Jews and Norwegian resistance fighters were sent to Falstad during World War II.

Trøndelag is one of the most important agricultural areas in Norway. A lot of grain is cultivated in Trøndelag, for example in the municipalities of Melhus and Inderøy.

Trøndelag is also known for sports. Rosenborg from Trondheim is perhaps the best Norwegian football team in Norway’s history. They are also known for skiing and athletes like Johannes Høsflot Klæbo, one of the world’s best skiers.

Trøndelag, just like Northern Norway, is a Sami area. There is some reindeer husbandry in Trøndelag. In Trøndelag, there are South Sami people who speak South Sami. South Sami is a highly endangered language spoken by only about 500-600 people. In Snåsa in Trøndelag, there is a South Sami center and museum (Saemien Sijte).

The coat of arms of Trøndelag is a gold cross on a white background. It is inspired by the shield of Olav the Holy, as described in the Saga of the Kings.

Vocabulary

NorskEnglishEksempelsetning på norsk
Midt iIn the middle ofByen ligger midt i dalen.
EnesteOnlyDette er den eneste løsningen.
Slaget ved StiklestadThe Battle of StiklestadSlaget ved Stiklestad fant sted i 1030.
BetegnaDesignatedHan ble betegna som lederen av gruppen.
UtnevntAppointedHan ble utnevnt til leder for prosjektet.
HelgenSaintSt. Olav er en kjent helgen i norsk historie.
BeskytteProtectPolitiet jobber for å beskytte borgerne.
HenrettelserExecutionsDet har vært flere henrettelser i landet i det siste.
BygdVillageBygda er kjent for sin vakre natur.
GrunnlagtFoundedByen ble grunnlagt på 1800-tallet.
KobberverkCopper mineKobberverket har vært en viktig del av økonomien.
FangeleirPrison campUnder krigen ble det etablert en fangeleir i Flastad.
MinnestedMemorialStiklestad er et viktig minnested for norsk historie.
MotstandsmennResistance fightersMotstandsmennene kjempet mot okkupasjonsmakten.
JordbruksområdeneAgricultural areasJordbruksområdene i Trøndelag gir god avling hvert år.
DyrketCultivatedMarkene rundt landsbyen blir flittig dyrket.
Trua språkEndangered languageSørsamisk er et svært trua språk som kan bli utrydda om ikke flere lærer det i framtida. 
SkjoldShieldHan holdt et solid skjold for å beskytte seg i kampen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *