7.6 – WW I and the Interwar Period in Norway (1914-1940)

25 oktober 2023 | 14 minutt

Transcript

Heihei og velkommen til en ny episode av podkasten. In this episode, we will talk about World War I and the Interwar Period in Norway from 1914 to 1940. We will talk about how Norway was affected by the war, despite it being neutral for the whole war, and the difficult Interwar Period with its many economic hardships. Let’s start. 

Norge under første verdenskrig og i mellomkrigstida (1914-1940)

Norge hadde blitt et selvstendig land i 1905 og kunne endelig bestemme over seg selv. Det betydde også at Norge kunne velge hvilke land de ville alliere seg med. Norge bestemte seg for at de ønsket å være nøytrale, akkurat som sine naboland Sverige og Danmark. Norge bestemte seg altså for at de ikke skulle være direkte alliert med noen av stormaktene i Europa.


Norge var derfor ikke direkte med i første verdenskrig fra 1914 til 1918. Norge var nøytralt hele perioden. Men Norge ble likevel indirekte trukket inn i krigen. Storbritannia var den viktigste handelspartneren til Norge. Norge fortsatte å drive handel med Storbritannia, men mange norske båter ble senket av tyske ubåter. Dette gjorde at mange i Norge støttet Storbritannia framfor Tyskland i første verdenskrig. Men det var ikke veldig viktig for Norge hvem som vant første verdenskrig. Likevel ble Norge kalt for “den allierte nøytrale” siden Norge handlet så mye med Storbritannia. Dette gjorde at Norge fikk Svalbard i Svalbardtraktaten etter første verdenskrig.

Selv om Norge var et nøytralt land i hele første verdenskrig, ble landet rammet av krigen. Norge hadde ikke nok mat i krigen siden de ikke kunne importere like mye. Norge måtte derfor innføre rasjonering av mat, altså at folk fikk utdelt kort som sa hvor mye de kunne kjøpe av hver matvare. 

Den norske økonomien var ustabil etter første verdenskrig. Det hadde vært høy inflasjon i løpet av krigen, også for den norske krona. 1920-årene var en periode med store økonomiske problemer for Norge. Arbeidsledigheten var høy. Det vil si at det var mange som ikke hadde jobb. Dette ble enda verre i 1930-årene da Den Store Depresjonen nådde Norge. Børsen i USA falt i 1929, noe som førte til en stor internasjonal økonomisk krise. Dette rammet også Norge hardt. 

Politisk var mellomkrigstida en periode med endringer i Norge. Arbeiderpartiet, et nytt og venstrevridd sosialistisk parti, ble det største partiet i Norge i løpet av 1930-årene. Arbeiderpartiet har siden den gang vært det største partiet i Norge.

Til tross for at den økonomiske situasjonen var vanskelig i Norge i denne perioden, fortsatte Norge å være et demokratisk land i hele perioden. Norge ble aldri et diktatur som noen andre land i Europa, for eksempel Tyskland, Italia og Spania. 

I mellomkrigstida fra 1918 til 1940 fortsatte Norge å være et nøytralt land. De allierte seg ikke med noen stormakt. Norge valgte heller å satse på Folkeforbundet, en internasjonal organisasjon som skulle jobbe for fred i verden. Den ble erstattet av De forente nasjoner (FN) etter andre verdenskrig.

Norge prioriterte ikke forsvaret sitt i denne perioden. Norge brukte altså ikke mye penger på militæret. Det var kanskje fordi Norge:

  1. stolte for mye på at Folkeforbundet skulle hindre krig.
  2. Norge klarte å være nøytralte under hele første verdenskrig
  3. Arbeiderpartiet (som ble Norges største parti i 1930-årene) var et antimilitaristisk parti. 

Nedprioriteringa av militæret i Norge skulle få fatale konsekvenser i 1940. 

WW I and the Interwar Period in Norway (1914-1940)

Norway’s history during World War I and the Interwar Period (1914-1940) reflects its newfound independence following its sovereignty in 1905. This meant Norway could now make its own decisions, including choosing its allies. Similar to its neighbors Sweden and Denmark, Norway adopted a policy of neutrality and refrained from directly aligning with any of Europe’s major powers.

Despite maintaining official neutrality during World War I (1914-1918), Norway found itself indirectly affected by the conflict. The United Kingdom, as Norway’s primary trading partner, remained crucial. And  the sinking of many Norwegian vessels by German submarines reinforced Norwegian sympathies towards the UK. Nevertheless, the ultimate outcome of the war held relatively little significance for Norway, but due to its extensive trade connections with the UK, Norway earned the nickname “the Allied Neutral” and, in the aftermath of the war, secured Svalbard through the Svalbard Treaty.

While Norway remained neutral throughout World War I, the country experienced the war’s repercussions. Limited imports led to food shortages, prompting the implementation of rationing, where individuals received allocated amounts of various food items.

The Norwegian economy faced post-war challenges, with inflation, including for the Norwegian krone, surging during the conflict. The 1920s brought about significant economic difficulties, characterized by high unemployment rates. The situation worsened in the 1930s with the onset of the Great Depression, a global economic crisis triggered by the 1929 US stock market crash. Norway was not exempt from this crisis.

Politically, the interwar era brought about changes in Norway. The Labour Party, a newly emerged left-leaning socialist force, rose to become the nation’s largest political party in the 1930s, a position it has maintained since.

Despite the economic hardships of the period, Norway remained resolute in its commitment to democracy. The country firmly resisted any slide towards dictatorship, a fate experienced by several other European nations, including Germany, Italy, and Spain.

Throughout the interwar years (1918-1940), Norway held on to its neutrality, avoiding entanglement with any major power. Instead, Norway placed its trust in the League of Nations, an international organization dedicated to global peace. This institution would later be succeeded by the United Nations (UN) after World War II.

During this period, Norway deliberately downplayed its defense spending. This was partly due to a belief in the League of Nations’ ability to prevent conflicts. Additionally, Norway’s successful neutrality during World War I, coupled with the anti-militaristic stance of the Labour Party, contributed to this strategic choice.

Unfortunately, this de-emphasis on military preparedness would have severe consequences for Norway in 1940.

Vocabulario:

Norsk Engelsk Eksempelsetning på norsk
EndeligFinallyVi er endelig fremme.
StormakteneThe great powersStormaktene hadde stor innflytelse.
Første verdenskrigWorld War IFørste verdenskrig varte fra 1914 til 1918.
Trukket inn iDrawn intoNorge ble trukket inn i krigen på grunn av handelen.
HandelspartnerenThe trading partnerStorbritannia var en viktig handelspartner for Norge.
Å drive handelTo conduct tradeNorge fortsatte å drive handel med Storbritannia under første verdenskrig. 
SenketSunkMange norske båter ble senket av tyske ubåter.
Kalt forCalledNorge ble kalt for “den allierte nøytrale”.
Rammet avAffected byNorge ble rammet av matmangel under krigen.
InnføreTo introduceNorge måtte innføre rasjonering av mat.
UtdeltDistributedKortene ble utdelt for å regulere matkjøpene.
MatvareFoodstuffHver matvare var nøye plukket ut for sitt kaloriinnhold.
ArbeidsledighetenUnemploymentArbeidsledigheten økte i mellomkrigstiden i Norge. 
Å falleTo fallØkonomien begynte å falle i hele verden i 1929.
Å føre tilTo lead toKrakket på børsen førte til en økonomisk krise.
PartiPartyArbeiderpartiet ble det største partiet i Norge i 1930-årene.
Til tross forDespiteTil tross for krisen, holdt Norge fast ved demokratiet.
DiktaturDictatorshipNorge unngikk å bli et diktatur i mellomkrigstida. 
MellomkrigstidaThe interwar periodMellomkrigstida var preget av økonomiske utfordringer for store deler av Europa.
Å velgeTo chooseNorge valgte å være nøytral under første verdenskrig.
FolkeforbundetThe League of NationsNorge stolte på Folkeforbundet for å sikre freden.
FredPeaceMålet var å opprettholde fred.
Å prioritereTo prioritizeNorge prioriterte ikke militæret før andre verdenskrig. 
Å erstatteTo replaceFN erstattet Folkeforbundet etter andre verdenskrig.
Å stole påTo rely onNorge stolte på internasjonale organisasjoner for fred.
De forente nasjoner (FN) The United Nations (UN)FN er forkortelsen for “De forente nasjoner”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *