7.7 – World War II in Norway (1939-1945)

08 november 2023 | 25 minutt

Transcript

Heihei og velkommen til en ny episode av podkasten. In this episode, we will talk about WW II in Norway. We will see how Norway tried to avoid war as it had done in World War I, but how this failed when Germany invaded the country in 1940. We will see how Norway was brought under German control and the five years of German occupation. Let’s start. 

Norge under andre verdenskrig

Andre verdenskrig brøt ut i 1939 da Tyskland angrep Polen. Norge erklærte seg nøytrale i krigen. Norge ønsket å holde seg ute av andre verdenskrig, akkurat som de hadde gjort i første verdenskrig. Norge valgte altså å ikke alliere seg med noen av stormaktene i Europa. 

Men Tyskland ville ha det annerledes. Nazi-Tyskland, ledet av Adolf Hitler, planla et angrep på Danmark og Norge i 1939. Det var to hovedgrunner til at Tyskland ønsket å okkupere Norge. Den første var at Tyskland ønsket å ha marinebaser i Norge for tyske krigsskip. Fra Norge kunne skipene lettere reise ut mot Atlanterhavet og Nordsjøen. Dermed kunne de true Storbritannia lettere. Den andre grunnen var at Tyskland ønsket å ha kontroll over importen av svensk jernmalm til Tyskland. Jern er viktig i krig, og eksporten av svensk jernmalm gikk via norskekysten. 

Den 9. april 1940 angreip Tyskland Norge. Tyskerne angreip med fly og båt. Vidkun Quisling, lederen for det høyreradikale norske partiet Nasjonal Samling, prøvde å gjøre statskupp. Quisling sa på radioen at han ville bli den nye statsministeren i Norge og at Norge måtte legge ned våpnene. Tyskerne krevde at kongen og regjeringa skulle godta Quisling som ny statsminister i Norge.

Men det gjorde ikke kongen. Norge gjorde motstand. Selv om det norske militæret var mye dårligere og mindre enn det tyske, hadde nordmennene én fordel: de kjente naturen og terrenget mye bedre. I tillegg fikk Norge hjelp fra Storbritannia og Frankrike med innslag av polske soldater. Norge kjempet i to måneder. De hardeste kampene foregikk utenfor Narvik, en by i Nord-Norge. Men da de allierte Frankrike og Storbritannia trakk seg ut i begynnelsen av juni, var det lite håp for Norge. Tyskland hadde angrepet Frankrike, og Frankrike og Storbritannia prioriterte derfor den konflikten. Norge overga seg til Tyskland 10. juni, to måneder etter at krigen hadde begynt.

Kongen og regjeringen dro til London og laget en eksilregjering der. Det skapte to deler av Norge: et som kjempet utenfor landet og et som var okkupert. Handelsflåten var viktig for krigsinnsatsen. Marinen og flyvåpenet hjalp de allierte, og en norsk brigade ble opprettet i Skottland.

Det vokste også motstandsbevegelser i okkuperte Norge. De fikk støtte fra den norske regjeringen i London. For eksempel sendte Kompani Linge folk tilbake for å hjelpe motstanden mot tyskerne. En viktig handling var å ødelegge tungtvannsanlegget på Rjukan. Norske spesialsoldater ble sendt med fly til Norge og fikk i oppdrag å ødelegge tungtvannsanlegget på Rjukan. Rjukan ligger ca. midt mellom Oslo og Bergen. Tyskerne brukte tungtvann fra Rjukan til å prøve å lage en atombombe. 

Mange nordmenn flyktet til Sverige, og det ble opprettet et norsk samfunn der. For eksempel var det mange motstandsfolk, folk i Norge som var imot tyskerne, som flyktet til Sverige. Sverige tillot også en norsk militær styrke som het “polititropper”. De hjalp til med frigjøringen av Norge i 1945.

Norske jøder ble forfulgt og arrestert da tyskerne okkuperte Norge. De aller fleste ble sendt til konsentrasjonsleirer i Polen. Det var veldig mange jøder i Norge som døde på grunn av nazistene. Det har fått navnet holocaust eller shoa. Noen norske jøder klarte å flykte til Sverige.

Okkupasjonsregimet, altså de tyskerne som styrte i Norge, var delt i tre: Terboven, lederen for okkupasjonsmakten, styrte sivil forvaltning, SS og sikkerhetspolitiet tok seg av orden, og tyske militære forsvarte landet. Tyskerne bygde opp mange festninger og kanoner langs kysten av Norge for å forsvare okkupasjonen av Norge mot Storbritannia. 

Det norske samfunnet ble sterkt påvirket av krigen. Det ble mangel på mange varer og rasjonering ble innført. Altså, folk fikk bare lov til å kjøpe en viss mengde av matvarer. I tillegg utnyttet tyskerne Norges ressurser i krigføringen sin. Det var stor etterspørsel etter arbeidskraft. Tyskerne bygget mye i Norge, som jernbaner, flyplasser og festninger og kanoner, men de bygde lite hus og andre ting folk trengte. 

Nasjonal Samling (NS) var et norsk høyreradikalt parti som støttet nazismen og den tyske okkupasjonen av Norge. Quisling, som var leder for partiet, fikk en viktig posisjon under den tyske okkupasjonen. Partiet ønsket et sterkt tysk-styrt Europa, men manglet støtte fra flertallet i Norge. Under krigen var medlemskap i NS obligatorisk for mange yrkesgrupper, for eksempel lærere. Men de fleste lærerne var imot dette. De fleste lærerne nektet også å undervise i det nazistene ville. 

Motstanden mot okkupantene vokste i løpet av okkupasjonen. “Hjemmefronten” ble et viktig begrep. Det oppstod både sivil og militær motstand. Milorg ble en viktig organisasjon som drev sabotasje under den tyske okkupasjonen. Etter hvert ble en felles motstandsledelse etablert. Det var ikke lett for tyskerne i Norge og den tyske okkupasjonen var upopulær i landet. Likevel var det en liten minoritet som var med i NS og som støttet den tyske okkupasjonen. Etter krigen ble disse personene dømt for landssvik. Vidkun Quisling, lederen for NS ble dømt til døden. Dette var de siste dødsstraffene som har blitt gitt i Norge. 

Frigjøringen startet i 1944 med sovjetiske styrker i Finnmark. Tyskland valgte derfor å brenne hele Finnmark og deler av Nord-Troms i Nord-Norge for å beskytte okkupasjonen av Norge. Alle hus og bygninger ble altså brent av tyskerne der og folk ble evakuerte. Men 8. mai 1945 overga tyskerne seg. Dette har senere fått navnet «frigjøringsdagen» og blir markert hvert år i Norge med flagging. Endelig var Norge et fritt land igjen. Regjeringen og kongen kom tilbake fra sitt eksil i Storbritannia. 

Nå skulle en ny periode begynne for Norge og norsk historie: etterkrigstida. 

Norway During World War II

World War II broke out in 1939 when Germany attacked Poland. Norway declared itself neutral in the conflict. Norway wanted to stay out of World War II, just as it had done in the First World War. Therefore, Norway chose not to align with any of the major powers in Europe.

However, Germany had different plans. Nazi Germany, led by Adolf Hitler, planned an attack on Denmark and Norway in 1939. There were two main reasons why Germany wanted to occupy Norway. Firstly, Germany wanted naval bases in Norway for German warships. From Norway, the ships could more easily access the Atlantic Ocean and the North Sea, thus posing a greater threat to Britain. The second reason was that Germany wanted control over the import of Swedish iron ore to Germany. Iron is crucial in warfare, and the export of Swedish iron ore went through the Norwegian coast.

On April 9, 1940, Germany attacked Norway. The Germans attacked by air and sea. Vidkun Quisling, the leader of the far-right Norwegian party Nasjonal Samling, attempted a coup. Quisling announced on the radio that he would become the new Prime Minister of Norway and that Norway must lay down its arms. The Germans demanded that the king and the government accept Quisling as the new Prime Minister of Norway.

But the king did not comply. Norway resisted. Although the Norwegian military was much smaller and weaker than the German, the Norwegians had one advantage: they knew the terrain and nature much better. Additionally, Norway received assistance from Britain and France, including Polish soldiers. Norway fought for two months. The fiercest battles took place outside Narvik, a city in Northern Norway. However, when the Allied forces of France and Britain withdrew in early June, there was little hope for Norway. Germany had attacked France, and therefore France and Britain prioritized that conflict. Norway surrendered to Germany on June 10, two months after the war began.

The king and the government went to London and established an exiled government there. This created two parts of Norway: one that fought outside the country and one that was occupied. The merchant fleet was crucial to the war effort. The navy and the air force assisted the Allies, and a Norwegian brigade was established in Scotland.

Resistance movements also grew in occupied Norway. They received support from the Norwegian government in London. For example, Company Linge sent people back to aid the resistance against the Germans. An important action was the destruction of the heavy water plant at Rjukan. Norwegian special forces were flown to Norway and tasked with destroying the heavy water plant at Rjukan. Rjukan is located roughly midway between Oslo and Bergen. The Germans used heavy water from Rjukan in their attempts to create an atomic bomb.

Many Norwegians fled to Sweden, and a Norwegian community was established there. For instance, many resistance fighters fled to Sweden. Sweden also allowed a Norwegian military force known as “police troops.” They assisted in the liberation of Norway in 1945.

Norwegian Jews were persecuted and arrested when the Germans occupied Norway. The majority were sent to concentration camps in Poland. Many Norwegian Jews died due to the Nazis. This event is known as the Holocaust or Shoah. Some Norwegian Jews managed to escape to Sweden.

The occupation regime, i.e., the Germans who governed in Norway, was divided into three parts: Terboven, the leader of the occupying power, oversaw civil administration; the SS and security police handled order; and the German military defended the country. The Germans built many fortifications and cannons along the coast of Norway to defend the occupation against Britain.

Norwegian society was heavily affected by the war. There were shortages of many goods, and rationing was introduced. This meant that people were only allowed to buy a certain amount of food. Additionally, the Germans exploited Norway’s resources for their war effort. There was a high demand for labor. The Germans built extensively in Norway, such as railways, airports, fortifications, and cannons, but they built few houses and other things that people needed.

Nasjonal Samling (NS) was a Norwegian far-right party that supported Nazism and the German occupation of Norway. Quisling, who was the leader of the party, gained a significant position during the German occupation. The party wanted a strongly German-controlled Europe but lacked support from the majority in Norway. During the war, membership in NS was mandatory for many professions, such as teachers. However, most teachers opposed this. Most teachers also refused to teach what the Nazis wanted.

Resistance against the occupiers grew during the occupation. “Hjemmefronten” (The Home Front) became an important term. Both civilian and military resistance emerged. Milorg became a crucial organization that engaged in sabotage during the German occupation. Over time, a joint resistance leadership was established. It was not easy for the Germans in Norway, and the German occupation was unpopular in the country. However, there was a small minority that joined NS and supported the German occupation. After the war, these individuals were convicted of treason. Vidkun Quisling, the leader of NS, was sentenced to death. These were the last death penalties to be given in Norway.

Liberation began in 1944 with Soviet forces in Finnmark. Therefore, Germany chose to burn down the entire Finnmark and parts of North Troms in Northern Norway to protect the occupation of Norway. All houses and buildings were burned down by the Germans, and people were evacuated. But on May 8, 1945, the Germans surrendered. This later became known as “Liberation Day” and is commemorated every year in Norway with flag-raising. Finally, Norway was a free country again. The government and the king returned from their exile in Britain.

Now, a new period was set to begin for Norway and Norwegian history: the post-war era.

Vocabulario:

NorskEngelskEksempelsetning på norsk
Andre verdenskrigWorld War IIAndre verdenskrig startet i 1939.
erklærte segdeclared themselvesNorge erklærte seg nøytrale i krigen.
å holde seg uteto stay outNorge ønsket å holde seg ute av andre verdenskrig.
annerledesdifferentlyNorge var et annerledes land i 1945 enn det hadde vært i 1940.
planlaplannedNazi Tyskland, ledet av Adolf Hitler, planla et angrep på Danmark og Norge i 1939.
hovedgrunnermain reasonsDet var to hovedgrunner til at Tyskland ønsket å okkupere Norge.
krigsskipwarshipsTyskland ønsket å ha marinebaser i Norge for tyske krigsskip.
dermedtherebyTyskland bygget marinebaser langs Norges kyst. Dermed kunne de true Storbritannia lettere.
truethreatenTyskland truet Storbritannia da de okkuperte Norge.
jernmalmiron oreJern er viktig i krig, og eksporten av svensk jernmalm gikk via norskekysten.
norskekystenthe Norwegian coastLangs norskekysten er det masse olje.
statskuppcoupVidkun Quisling, lederen for det høyreradikale norske partiet Nasjonal Samling, prøvde å gjøre et statskupp i 1940.
høyreradikale partifar-right partyVidkun Quisling var lederen for det høyreradikale partiet NS. 
statsministerprime ministerQuisling sa på radioen at han ville bli den nye statsministeren i Norge.
motstandresistanceNorge gjorde motstand mot Tyskland, selv om de ville tape. 
fordeladvantageSelv om det norske militæret var mye dårligere og mindre enn det tyske, hadde nordmennene én fordel.
innslagcontributionsNorge fikk hjelp fra Storbritannia og Frankrike med innslag av polske soldater.
foregikktook placeDe hardeste kampene foregikk utenfor Narvik, en by i Nord-Norge.
trakk seg utwithdrewMen da de allierte Frankrike og Storbritannia trakk seg ut i begynnelsen av juni, var det lite håp for Norge.
overga segsurrenderedNorge overga seg til Tyskland 10. juni, to måneder etter at krigen hadde begynt.
eksilregjeringexiled governmentKongen og regjeringen dro til London og laget en eksilregjering der.
handelsflåtemerchant fleetHandelsflåten var viktig for krigsinnsatsen.
opprettetestablishedEn norsk brigade ble opprettet i Skottland.
motstandsbevegelserresistance movementsDet vokste også motstandsbevegelser i okkuperte Norge.
å støtteto supportDe fikk støtte fra den norske regjeringen i London.
handlingactionEn viktig handling var å ødelegge tungtvannsanlegget på Rjukan.
å ødeleggeto destroyNorske spesialsoldater ble sendt med fly til Norge og fikk i oppdrag å ødelegge tungtvannsanlegget på Rjukan.
frigjøringliberationFrigjøringen av Norge skjedde plutselig den 8. mai 1945.
samfunncommunityOkkupasjonsmakten Tyskland ønsket å forandre det norske samfunnet. 
å flykteto fleeNoen norske jøder klarte å flykte til Sverige.
forfulgtpersecutedNorske jøder ble forfulgt og arrestert da tyskerne okkuperte Norge.
arrestertarrestedMange motstandsfolk ble arrestert av tyskerne.
konsentrasjonsleirerconcentration campsDe aller fleste jødene i Norge ble sendt til konsentrasjonsleirer i Polen.
sikkerhetspolitietsecurity policeSS var sikkerhetspolitiet i Norge under krigen. 
ordenorderSS fikk i oppdrag å holde orden i Norge under krigen.
festningerfortificationsTyskerne bygde opp mange festninger og kanoner langs kysten av Norge.
å forsvareto defendNorge forsvarte seg selv i 1940 mot Tyskland.
yrkesgrupperprofessionsUnder krigen var medlemskap i NS obligatorisk for mange yrkesgrupper, for eksempel lærere.
dødsstraffdeath penaltiesVidkun Quisling, lederen for NS ble dømt til døden. Dette var de siste dødsstraffene som har blitt gitt i Norge.
å markereto commemorate8. mai 1940 er  «frigjøringsdagen» og blir markert hvert år i Norge med flagging.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *