7.8 – The Post-War Period in Norway (1945-1969)

22 november 2023 | 14 minutt

Transcript

Heihei og velkommen til en ny episode av podkasten. In this episode, we will talk about the post-war period in Norway from 1945 to 1969. This was a period that saw enormous growth in many parts of the world, including Norway. Norway was developing into a modern state, less reliant on fishing and agriculture. Many also moved from the countryside to the cities, changing the demographic outlook of the country. In this episode, we will specifically look at Norway and what happened within the country. In the next episode, 7.9, we will focus more on Norway’s position between the two great powers the US and the USSR in the Cold War. Now, let’s talk about the post-war period in Norway.

Etterkrigstida i Norge

Andre verdenskrig tok slutt i Norge den 8. mai 1945 og et nytt kapittel kunne starte i norsk historie. Men hvem skulle styre Norge? Mens regjeringa og kongen var i eksil, laget de en plan for styring og valg da krigen kom til å ta slutt i Norge. De ble enige om å lage en samlingsregjering der motstandsmenn og politiske parti fra både venstre og høyre var representerte. De ble også enige om at det viktigste for Norge var å bygge landet opp igjen etter krigen og forbedre livene til folk med hus og sosiale goder. En sosial gode er offentlige ordninger som skal beskytte folk mot sykdom og alderdom, for eksempel sykehjem eller gratis helsetjenester. 

I 1945 ble det holdt valg i Norge. Arbeiderpartiet ble det største partiet i Stortingsavalget, altså parlamentsvalget. De fikk flertall alene og dannet en regjering med bare folk fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet, eller AP som det blir forkortet til, har siden vært det største partiet i Norge. Einar Gerhardsen ble statsminister for denne arbeiderpartiregjeringa. Han var statsminister i Norge i hele 16 år totalt i perioden 1945 til 1965. Han var en av de viktigste personene i å bygge Norge etter andre verdenskrig. 

Før man kunne bygge Norge, måtte Norge gjenoppbygges. Altså, Norge måtte bygges opp igjen etter alle ødeleggelsene fra krigen. Dette gjaldt særlig Nord-Norge i Nord-Troms og Finnmark mer enn i sør. I Nord-Troms og Finnmark hadde tyskerne brent ned alt i 1944 og alt måtte derfor bygges opp igjen. Det tok flere år før Nord-Troms og Finnmark var bygget opp igjen. 

I sør var det mindre ødeleggelser, men tyskerne hadde nesten ikke bygget boliger, altså hus, mens de okkuperte Norge. Det var derfor et stort behov for boliger i Norge, spesielt ettersom folketallet økte i denne perioden. Men tyskerne hadde vært flinkere til å bygge kraftstasjoner og infrastruktur som jernbaner og veger. Det hadde jo de bruk for i krigen. Situasjonen for Norge var derfor ganske bra i 1945, og allerede i 1946 nådde Norge førkrigsnivå på produksjon og forbruk. Altså, Norge nådde det samme økonomiske nivået de hadde hatt før krigen i 1940 allerede ett år etter at krigen tok slutt. 

Etter krigen var det stor vekst i Norge på så og si alle områder. Folketallet økte. Økonomien gikk oppover. De ideologiske forskjellene i samfunnet var mindre. Det var mindre konflikt i politikken. Og ikke minst så ble velferdsstaten utviklet til mer eller mindre det vi kjenner i dag. Velferdsstaten er statlig støtte til helse (altså støtte til at folk kunne gå til sykehus om de ble syke); støtte til utdannelse slik at den ble gratis, til og med på universitetet; støtte ved tap av inntekt, for eksempel at folk skal få penger dersom de er syke og ikke kan gå på jobb, eller om de er i en ulykke og ikke kan jobbe på flere måneder.

I 1966 ble utviklingen kronet med innføringen av folketrygden. Folk fikk det tryggere og bedre. Norge ble et bedre samfunn å vokse opp i og bo i. 

Flere begynte å studere, folk fikk mer penger og bedre råd, folk bodde i større og mer moderne hus og flere og flere fikk bil og andre luksusgoder. Etterkrigstiden la grunnlaget, altså fundamentet, for dagens moderne Norge. 

The Post-War Period in Norway

World War II ended in Norway on May 8, 1945, and a new chapter began in Norwegian history. But one question loomed large: who would govern Norway? While the government and the king were in exile, they devised a plan for governance and elections once the war would come to an end in Norway. They agreed to form a coalition government where resistance fighters and political parties from both the left and right were represented. They also agreed that the most important thing for Norway was to rebuild the country after the war, and to improve people’s lives by building houses and improve social benefits such as healthcare and free education for everyone. 

In 1945, elections were held in Norway. The Labour Party became the largest party in the parliamentary election by far. They gained a majority on their own and formed a government consisting solely of members from the Labour Party. The Labour Party, abbreviated as AP, has been the largest party in Norway since then. Einar Gerhardsen became the prime minister of this Labour Party government. He served as the prime minister of Norway for a total of 16 years from 1945 to 1965, making him one of the most important figures in rebuilding Norway after World War II.

Before Norway could progress, it had to be reconstructed. In other words, Norway had to be built up again after all the destruction from the war. This was especially true in Northern Norway in Nord-Troms and Finnmark, more so than in the south. In Nord-Troms and Finnmark, the Germans had burned down everything in 1944, so everything had to be rebuilt. It took several years before the area was back to its pre-war level.

In the south, there was less destruction, but the Germans had hardly built any houses while they occupied Norway. There was therefore a great need for housing in Norway, especially as the population increased during this period. However, the Germans had been more successful in building power stations and infrastructure like railways and roads, which they needed for the war. Therefore, the situation for Norway was quite good in 1945, and by 1946, Norway had reached pre-war levels of production and consumption. In other words, Norway had regained the same economic level it had before the war in 1940, just one year after the war ended.

After the war, there was significant growth in Norway in almost all areas. The population increased. The economy improved. The ideological differences in society were smaller. There was less conflict in politics. And most importantly, the welfare state was developed into more or less what we know today. The welfare state involves healthcare; free education including university; support for loss of income. In 1966, this development was crowned with the introduction of the National Insurance Scheme. People became safer and better off. Norway became a better society to grow up and live in.

More people started to study, people had more money and better means, they lived in larger and more modern houses, and more and more people got cars and other luxuries. The post-war period laid the foundation for today’s modern Norway.

Vocabulario: 

NorskEngelskEksempelsetning
Å styreTo governRegjeringen har ansvaret for å styre landet.
RegjeringenThe governmentRegjeringen tar beslutninger som påvirker landet.
MotstandsmennResistance fightersNorske motstandsmenn kjempet mot de tyske okkupantene under andre verdenskrig.
ForbedreTo improveVi må jobbe sammen for å forbedre situasjonen.
Sosiale goderSocial benefitsSosiale goder som helsehjelp er viktig for samfunnet.
AlderdomOld ageMange ser frem til å nyte livet i alderdommen.
SykehjemNursing homeNoen eldre bor på sykehjem for å få nødvendig omsorg.
Holdt valg iHeld elections inNorge holdt valg i 1945.
Forkortet tilAbbreviated toFN står for De Forente Nasjoner, forkortet til FN.
StatsministerPrime MinisterStatsministeren leder landets regjering.
Å gjenoppbyggeTo rebuildEtter krigen jobbet de hardt for å gjenoppbygge byen.
ØdeleggelseDestructionØdeleggelsen etter naturkatastrofen var enorm.
BoligHousingAlle har rett til en trygg og god bolig.
ForbrukConsumptionBærekraftig forbruk er viktig for miljøet.
FolketallPopulationLandets folketall har økt jevnt de siste årene.
VelferdsstatenWelfare stateNorge er kjent for å være en velferdsstat.
UlykkeAccidentUlykken skjedde på grunn av glatt veibane.
UtviklingDevelopmentTeknologisk utvikling har endret måten vi lever på.
FolketrygdenNational InsuranceFolketrygden gir økonomisk støtte ved behov.
Bedre rådBetter meansNår folk får bedre råd, bruker de mer penger på lulsusgoder som smykker og klokker. 
LuksusgoderLuxury goodsNoen foretrekker å investere i luksusgoder.
GrunnlagetThe foundationForskning er grunnlaget for framtidig kunnskap.

2 respuestas a «7.8 – The Post-War Period in Norway (1945-1969)»

  1. Takk for intervjet. Jeg hadde ikke kjent at å gjente podcasten en andre gang i norsk kunne vær så effektiv og så mye forståeligste. Jeg gleder til den neste podcasten.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *