8.6 – Møre og Romsdal

22 mars  2024 | 18 minutter

Transcript

In this episode, we will travel south-west to one of the most beautiful areas in Norway: Møre and Romsdal. We will talk about this pearl of mountains and fjords. You can find a transcript for the episode on the website. See a link in the description. You can also find videos with accompanying pictures about the Norwegian counties on my YouTube channel. See a link in the description. Now, let’s start.

Møre og Romsdal: En vestlandsperle (norsk)

Fylket Møre og Romsdal er vakkert plassert langs Norges vestkyst. Det ligger på Nord-Vestlandet og grenser til Trøndelag i nord og Innlandet og Vestland i sør. Møre og Romsdal er en region rik på natur, historie og kultur. Fylket har dramatiske fjorder og majestetiske fjell som tiltrekker folk fra hele verden. La oss se litt nærmere på fylket Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal er kjent for sin fantastiske natur. Noen høydepunkter er de mektige Sunnmørsalpene og de majestetiske fjordene som Geirangerfjorden og Hjørundfjorden. Disse områdene tiltrekker seg turister og friluftsentusiaster året rundt. Her kan man gå spektakulære fjellturer eller bare sitte stille på en båt og nyte de lange fjordene.

Regionen er også kjent for imponerende veier som Trollstigen og Atlanterhavsveien. Atlanterhavsveien ble brukt i James Bond filmen No Time to Die fra 2021. Det er en veg som er laget mer eller mindre på vannet ved hjelp av flere småøyer. Det er spektakulært!

De største byene i Møre og Romsdal er Ålesund, Molde og Kristiansund. Administrasjonssenteret er Molde som har 33 000 innbyggere. Men det er Ålesund som er størst. Ålesund har 68 000 innbyggere og har også universitetsbygg fra NTNU som har sin hovedbase i Trondheim. Ålesund er også en viktig turistby og det kommer store skip til Ålesund hvert år. Kristiansund har 24 000 innbyggere og er nok den minst kjente og minst besøkte av de tre byene. I hele Møre og Romsdal bor det 270 000.

Møre og Romsdal har et rikt kulturliv. De har mange tradisjoner og festivaler. For eksempel har de De nynorske festspillene i Ørsta og Volda, Moldejazz og Bjørnsonfestivalen i Molde, og mange andre arrangementer som tiltrekker seg kunstnere og publikum fra Norge og verden.

Det viktigste kulturelle bidraget fra Møre og Romsdal er nok Ivar Aasen og nynorsk. Ja, Ivar Aasen kom fra Ørsta i Møre og Romsdal og dialektene i Møre og Romsdal var viktige for å lage nynorsk. Nynorsken ble laga på midten av 1800-tallet av Ivar Aasen som reiste rundt omkring i Norge for å samle ord til et nytt norsk skriftspråk. På den tida skreiv vi dansk i Norge. Ivar Aasen laga dermed nynorsk. Han tok med mange ord fra sin egen region i Møre og Romsdal.

I dag er nynorsk det offisielle skriftspråket i Møre og Romsdal. Majoriteten av kommunene har nynorsk som sitt skriftspråk, men spesielt i byene Ålesund, Molde og Kristiansund er det mange som foretrekker bokmål.

Møre og Romsdal har vært et sentralt område i norsk historie. Sagaene forteller om mektige vikinghøvdinger som har preget regionens historie. I vikingtida var Møre og Romsdal en svært viktig region i Norge. Og litt morsom fakta. Man tror at Rollo, som ble hertug og grunnlegger av vikingherredømme i Normandie i Nord-Frankrike, kom fra Møre og Romsdal. Kanskje. Senere har regionen vært veldig viktig for hav og fiske. Det er den fortsatt i dag.

Fiskeri har tradisjonelt vært og er fremdeles en viktig næring i Møre og Romsdal. Fylket er kjent for sin oppdrettsindustri og produksjon av laks. Oppdrett vil si å dyrke fisk som laks og ørret. Det vil si at man i stedet for å fange dem vilt i havet, så vokser fisken opp fra de er egg til de er ferdig utvikla i fangenskap. Dette er en svært stor næring i Møre og Romsdal.

I tillegg er Møre og Romsdal hjemmet til store selskaper som Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Hydro Aluminium produserer store mengder med aluminium som blir solgt til hele verden.

Samlet sett er Møre og Romsdal et fylke som tilbyr en unik blanding av natur, historie og kultur. Det har imponerende fjell, dype fjorder og en rik kulturarv. Møre og Romsdal er et av mine favorittfylker for å gå tur i. Det er veldig fint å gå tur i Møre og Romsdal. Jeg kan absolutt anbefale et besøk.

Møre og Romsdal: A Jewel on the West Coast

The county of Møre og Romsdal is beautifully situated along Norway’s west coast. It is located in the northwest and borders Trøndelag to the north and Innlandet and Vestland to the south. Møre og Romsdal is a region rich in nature, history, and culture. The county boasts dramatic fjords and majestic mountains that attract people from all over the world. Let’s take a closer look at Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal is renowned for its stunning natural landscapes. Some highlights include the mighty Sunnmøre Alps and the majestic fjords such as Geirangerfjorden and Hjørundfjorden. These areas attract tourists and outdoor enthusiasts year-round. Visitors can enjoy spectacular mountain hikes or simply relax on a boat and admire the scenery along the fjords.

The region is also famous for its impressive roads like Trollstigen and the Atlantic Ocean Road. The Atlantic Ocean Road was featured in the 2021 James Bond film “No Time to Die.” It is a road built more or less on the water, connecting several small islands. It’s truly spectacular!

The largest cities in Møre og Romsdal are Ålesund, Molde, and Kristiansund. The administrative centre is Molde, which has a population of 33,000. However, Ålesund is the largest city with a population of 68,000 and is also home to a NTNU campus, but the main campus is in Trondheim. Ålesund is also an important tourist destination, welcoming large cruise ships every year. Kristiansund, with a population of 24,000, is perhaps the least known and least visited of the three cities. The entire county of Møre og Romsdal has a population of 270,000.

Møre og Romsdal has a vibrant cultural scene with many traditions and festivals. For example, it hosts the Nynorsk Festival in Ørsta and Volda, the Molde International Jazz Festival, the Bjørnson Festival in Molde, and many other events that attract artists and audiences from Norway and beyond.

The most significant cultural contribution from Møre og Romsdal is arguably Ivar Aasen and the development of Nynorsk (New Norwegian). Yes, Ivar Aasen came from Ørsta in Møre og Romsdal, and the dialects of Møre og Romsdal were instrumental in creating Nynorsk. Nynorsk was developed in the mid-19th century by Ivar Aasen, who travelled around Norway collecting words for a new Norwegian written language. At that time, Norwegians wrote in Danish. Ivar Aasen thus created Nynorsk, a new language for the Norwegians, and in the process, he incorporated many words from his own region of Møre og Romsdal.

Today, Nynorsk is the official written language in Møre og Romsdal. The majority of municipalities use Nynorsk, but particularly in the cities of Ålesund, Molde, and Kristiansund, many prefer Bokmål.

Møre og Romsdal has been a central area in Norwegian history. The sagas tell of powerful Viking chieftains who shaped the region’s history. During the Viking Age, Møre og Romsdal was a crucial region in Norway. Interestingly, it is believed that Rollo, who became Duke and founder of the Viking principality in Normandy, Northern France, may have originated from Møre og Romsdal. Well, maybe. Later, the region has been vital for maritime activities and fishing, which it still is today.

Fishing has traditionally been and still is an important industry in Møre og Romsdal. The county is known for its aquaculture industry and salmon production. Aquaculture involves cultivating fish such as salmon and trout from eggs to mature individuals in large ocean tubs. This is a huge industry in Møre og Romsdal.

Additionally, Møre og Romsdal is home to major companies like Hydro Aluminium in Sunndalsøra. Hydro Aluminium produces large quantities of aluminium sold worldwide.

Overall, Møre og Romsdal offers a unique blend of nature, history, and culture. It boasts impressive mountains, deep fjords, and a rich cultural heritage. Møre og Romsdal is one of my favourite counties for hiking. It’s truly beautiful to explore Møre og Romsdal on foot. I highly recommend a visit.

Vocabulary

NorskEnglishEksempelsetning
TiltrekkerAttractsDen vakre naturen tiltrekker turister fra hele verden.
HøydepunkterHighlightsDe imponerende fjordene er høydepunktene i regionen.
NyteEnjoyJeg liker å nyte den fantastiske utsikten over fjellene.
Mer eller mindreMore or lessTuren tar mer eller mindre tre timer.
HovedbaseMain baseMolde er hovedbasen for fylket Møre og Romsdal.
BesøkteVisitedJeg besøkte de vakre landsbyene langs kysten.
BidragContributionHennes bidrag til samfunnet blir verdsatt.
Reiste rundt omkringTravelled aroundHan reiste rundt omkring for å utforske regionens skjønnhet.
SkriftspråkWritten languageNynorsk er et av de to skriftspråkene i Norge.
DermedThusDermed ble løsningen funnet.
ForetrekkerPreferJeg foretrekker å bruke offentlig transport.
VikinghøvdingerViking chieftainsVikinghøvdinger spilte en viktig rolle i historien til regionen.
GrunnleggerFounderHan er kjent som grunnleggeren av selskapet.
NæringIndustryFiskeri er en viktig næring i kystområdene.
TilbyrOffersRegionen tilbyr et bredt utvalg av utendørsaktiviteter.
BlandingMixRegionen har en unik blanding av kultur og natur.
AnbefaleRecommendJeg kan absolutt anbefale et besøk til Geirangerfjorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *