7.10 – The Oil Industry in Norway (1969-2023)

20 desember 2023 | 20 minutt

Transcript

Hei og velkommen til en ny episode av podkasten. In this episode, we will look at the discovery of oil in Norway in 1969 and how that changed the country. Oil and gas had and still have a profound effect on the economy of the country, and has given Norway incredible wealth. This final episode of season seven will explore this further. 

Norge blir en oljenasjon

Olje er i dag Norges største næring. Olje er næringen som har ført til størst verdiskaping, størst statlige inntekter, største investeringer og størst eksportverdi. Olje og gass er de største eksportvarene vi har i Norge. I tillegg jobber hele 185 000 personer i Norge enten direkte eller indirekte i oljenæringa. La oss se litt mer på hvordan dette starta. 

Ut ifra geologiske formasjoner, visste man at det kunne være olje og gass i Nordsjøen utenfor Norge. Allerede i 1959 ble det funnet et stort gassreservoar ved Groningen i Nederland. Dette gjorde at flere ønsket å lete i Nordsjøen utenfor Norge også. På 1960-tallet begynte amerikanske oljeselskaper som ExxonMobil å leite etter olje i Nordsjøen. Phillips var de første som fant olje utenfor kysten av Norge i 1969. I 1969 fant de olje i Ekofiskfeltet, et enormt stort oljefelt. 

Norge trengte i begynnelsen hjelp av amerikanske og andre utenlandske selskaper til å pumpe opp olje fra Nordsjøen. Norge hadde ikke ekspertisen eller teknologien til å bygge ut oljenæringen aleine. Likevel var det viktig for Norge å bygge opp ekspertise på dette, og i Trondheim blei det oppretta universitetsstudier for oljenæringa. I tillegg oppretta Norge et statlig oljeselskap Statoil i 1972. Men å lage oljeplattformer og pumpe opp olja fra Nordsjøen var ikke lett, og det tok tid før Norge fikk bygget opp den nødvendige kompetansen. Det var også dyre investeringer i begynnelsen.  

Olje kan både være en velsignelse og en forbannelse. Olje skaper store inntekter for et land. Disse store inntektene kan gjøre et land rikt, men det kan også gjøre at landet blir for avhengig av olja. Dersom oljeprisen går ned, kan det skape en økonomisk krise i landet. I begynnelsen ønsket derfor Norge et moderat tempo på utbyggingen av oljesektoren. Norge ønsket ikke at olja skulle bli en for stor del av norsk økonomi for kjapt. 

To kriser på 1970-tallet gjorde at Norge tjente mye på olje. Likevel ble ikke Norge et rikt land over natta. Norge ble ikke et rikt land dagen etter de fant olje. Men oljeinntektene gjorde at Norge kunne øke de offentlige utgiftene på 1970-tallet. Olja gjorde også Norge sårbart. I 1986 falt oljeprisen kraftig, og Norge blei tvunget til å bruke mindre penger. Det førte til en økonomisk krise i Norge på begynnelsen av 1990-tallet. 

Å leite etter olje og å jobbe på en oljeplattform er ikke uten risiko. Faktisk er det ganske farlig å jobbe med olje. For eksempel var det mange dykkere som døde i den første fasen av utbyggingen av oljenæringa. Den største ulykken i norsk oljehistorie var Alexander Kielland-ulykka i 1980. I en storm i Nordsjøen veltet oljeplattformen Alexander Kielland. Et av beina til oljeplattformen hadde blitt revet av i stormen og oljeplattformen kantra, altså falt til den ene sida. Av de 212 personene på plattformen, døde 123, mens 89 blei redda. Dette er den største og mest dødelige ulykka i norsk oljehistorie. 

De virkelig store inntektene fra olja i Norge kom først på slutten av 1990-tallet. Norge tok da et valg om å utvinne mer olje. Norge gikk bort fra en moderat utvinning av olje. I tillegg oppretta den norske staten et oljefond for å lagre inntekter fra olja for framtidige generasjoner. Dette fikk navnet Oljefondet og blei oppretta i 1990. Det var ikke før i 1996 at inntektene fra olja blei store nok til at man fikk et overskudd som kunne legges inn i fondet. Etter 2000 blei inntektene fra olja så store at Oljefondet vokste sterkt. Oljefondet er i dag verdens største fond.

Inntekter fra olja og fra Oljefondet har gjort den norske økonomien svært stor og sterk. Det gjorde at Norge i stor grad unngikk finanskrisa i 2008. I tillegg har oljenæringa og Oljefondet gjort at Norge ikke har trengt å kutte offentlige goder. Norge har ikke trengt å kutte i pensjonsordninger eller andre velferdsgoder, slik som mange andre land har måttet gjøre.

Oljenæringa har i dag gjort Norge til et av verdens rikeste land. I 2014 var de norske lønningene 60 % over gjennomsnittet blant EU- og EØS-landene. Men stor rikdom fra olje er ikke bare en velsignelse. For eksempel er det vanskelig å kutte ned på oljenæringa når inntektene er så store. Men klimakrisa gjør at man må kutte andelen olje i verdensøkonomien. I tillegg har oljenæringa gjort Norge svært rikt. Norge har dermed ikke trengt å prioritere på samme måte som mange andre land. Dette har gjort at de offentlige utgiftene i Norge er svært store. Likevel er det ikke sikkert at Norge klarer å holde på dette når inntektene fra olje går nedover på et tidspunkt. 

Ingen vet hva framtida vil bringe, men det vi kan si med sikkerhet er at olja har ført til stor rikdom i Norge. Olja har gjort Norge til et av verdens rikeste land.

Norway Becomes an Oil Nation

Today, oil is Norway’s largest industry, leading to the greatest value creation, state revenues, investments, and export value. Oil and gas are the country’s primary exports, with 185,000 people directly or indirectly employed in the oil industry in Norway. Let’s take a closer look at how this started.

Based on geological formations, it was known that there could be oil and gas in the North Sea off the coast of Norway. In 1959, a significant gas reservoir was discovered near Groningen in the Netherlands, prompting interest in exploring the North Sea off Norway as well. In the 1960s, American oil companies like ExxonMobil began searching for oil in the North Sea. Phillips was the first to find oil off the coast of Norway in 1969, discovering oil in the Ekofisk field, an enormous oil field.

Initially, Norway needed help from American and other foreign companies to extract oil from the North Sea, lacking the expertise and technology to develop the oil industry independently. Nevertheless, it was crucial for Norway to build expertise in this field, leading to the establishment of university studies for the oil industry in Trondheim. Additionally, Norway established the state-owned oil company Statoil in 1972. However, constructing oil platforms and extracting oil from the North Sea was challenging, and it took time for Norway to develop the necessary expertise. The initial investments were also expensive.

Oil can be both a blessing and a curse. It generates significant revenues for a country, potentially making it wealthy, but it can also lead to overdependence. If oil prices fall, it can create an economic crisis. Therefore, in the beginning, Norway aimed for a moderate pace in developing the oil sector, avoiding rapid integration of oil into the Norwegian economy.

Two crises in the 1970s resulted in significant profits from Norwegian oil. However, Norway did not become a wealthy country overnight, but the revenues allowed Norway to increase public spending in the 1970s. This also made the country more vulnerable. In 1986, a sharp decline in oil prices forced Norway to reduce spending, leading to an economic crisis in the early 1990s.

Searching for oil and working on an oil platform is not without risks. It is dangerous to work with oil, as illustrated by the many divers who died in the initial phase of developing the oil industry. The worst accident in Norwegian oil history was the Alexander Kielland disaster in 1980. In a storm in the North Sea, the oil platform Alexander Kielland capsized, resulting in the deaths of 123 out of the 212 people on board. This remains the largest and most deadly accident in Norwegian oil history.

The significant revenues from oil in Norway came in the late 1990s. Norway then chose to extract more oil, moving away from a moderate approach. Additionally, the Norwegian government established an oil fund to store oil revenues for future generations. This fund, known as the Government Pension Fund Global (GPFG), was created in 1990. It wasn’t until 1996 that oil revenues became significant enough to generate a surplus that could be placed in the fund. After 2000, oil revenues became so substantial that the GPFG grew significantly, becoming the world’s largest sovereign wealth fund.

Revenues from oil and the GPFG have made the Norwegian economy very large and robust. This enabled Norway to largely avoid the financial crisis in 2008. Additionally, the oil industry and the GPFG have allowed Norway to avoid cutting public goods. Norway hasn’t had to reduce pension schemes or other welfare benefits, as many other countries have had to do.

Today, the oil industry has made Norway one of the world’s wealthiest countries. In 2014, Norwegian wages were 60% above the average among EU and EEA countries. However, substantial wealth from oil is not only a blessing. For instance, it’s challenging to scale down the oil industry when the income is so significant. The climate crisis necessitates reducing the share of oil in the global economy. Furthermore, the oil industry has made Norway very wealthy, allowing the country not to prioritize in the same way as many other nations. This situation may change when oil revenues decline at some point.

No one knows what the future holds, but one thing is certain: oil has brought great wealth to Norway. In fact, oil has made Norway one of the world’s richest countries.

Vocabulary

NorskEngelskNorske eksempelsetninger
NæringIndustryOljeindustrien er en viktig næring i Norge.
VerdiskapingValue creationVerdiskaping er avgjørende for økonomisk vekst.
StatligState-ownedNoen selskaper er statlig eid i Norge.
EksportvareExport commodityFisk er en viktig eksportvare for landet.
NordsjøenNorth SeaOljeutvinning foregår i stor skala i Nordsjøen.
KystCoastNorge har en lang og vakker kystlinje.
Pumpe oppPump upVi må pumpe opp oljen fra bunnen av havet.
OpprettaEstablishedSelskapet ble oppretta for å drive med forskning.
NødvendigeNecessaryInvesteringer i infrastruktur er nødvendige for utvikling.
VelsignelseBlessingRike oljeforekomster kan være en velsignelse for økonomien.
ForbannelseCurseNoen ganger kan oljeressurser være en forbannelse.
InntekterRevenuesOljeinntektene bidrar til nasjonens inntekter.
Avhengig avDependent onNorge er sterkt avhengig av oljeindustrien.
Økonomisk kriseEconomic crisisEn nedgang i oljeprisene kan føre til økonomisk krise.
UtbyggingDevelopmentUtbygging av infrastruktur er viktig for vekst.
UtgifterExpensesRegjeringen må ha nøye kontroll over utgiftene.
SårbartVulnerableØkonomien er sårbar for endringer i oljeprisene.
DykkerDiverDykkeren inspiserer oljeplattformens underside.
UlykkeAccidentAlexander Kielland-ulykken er den største ulykken i norsk oljehistorie. .
OverskuddSurplusOverskuddet fra oljeinntektene brukes til velferd.
Finanskrisa Financial crisisFinanskrisa i 2008 påvirket verdensøkonomien.
PensjonsordningerPension schemesGode pensjonsordninger er viktige for arbeidstakere.
VelferdsgoderWelfare benefitsNorge tilbyr omfattende velferdsgoder til sine borgere.
LønningSalaryArbeidstakere mottar en månedlig lønning for sitt arbeid.
GjennomsnittAverageDen gjennomsnittlige levealderen i Norge er høy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *